ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބިތަނެއް ނުދެކެން، ބަލާކަށްވެސް ނުދަން: ޤާސިމް

- 3 days ago 1 - ޝިފާ ހުސައިން

އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ތިބުމަކީ އެއްވެސް އިރަކު ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށް، ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤާސިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ޖޭޕީއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. ޤާސިމްގެ ވާހަކައިގައި، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އުޅޭކަން ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ފަދަ މޭރުމަކުން ވިދާޅުވީ ބަޔަކު ދައްކާހާ ވާހަކަ އަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ޗައިނާއޭ ކިޔައިގެން ބަޔަކު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިއިރު، މިއަދު އިންޑިއާއޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ލޮލުން ދެކެފަކައެއް ނެތް އަދި، އަޅުގަނޑު އައްޑުއަކަށްވެސް ނުދަން، އަޅުގަނޑު ތިވިދާޅުވާ ލާމު އަތޮޅަކަށްވެސް ނުދަން އެމީހުން ތިބިތަން ބަލާކަށް، އަދި އަޅުގަނޑު ނުދަން ހަނިމާދޫއަކަށްވެސް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ ނުފެންނަ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ." ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މައްސަލައިގައި ގިނަ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރަމުންދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާސިމަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެއީ ބަޔަކު ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދަން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް ގޮތަށް މިވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ކަލޯބޮލަށްއަރަންދެންހުރޭއެއިރުންއެނގިދާޏޭ

ހަބަރު