ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޑްރަގް މައްސަލައަށް އަވަސް ޙައްލެއް ނެތް، އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކަންކަން ދަސްކުރަނީ: ނަސީމް

- 1 day ago 3 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ރާއްޖެެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ޑްރަގުގެ މައްސަލައަށް އަދި ޙައްލެއް ނެތް ކަމަށާއި، އަދި މިނިސްޓްރީންވެސް އޮތީ ކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމްް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެެ.

މޭ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެެންސީ (އެންޑީއޭ) އެ މިނިސްޓްްރީގެ ދަށަށްް ގެނައުމުން އެ މިނިސްޓްރީން މިވަގުތު ކުރަމުން އަންނަ މުހިންްމު މަސައްކަަތްްތައް ހިއްސާކުރުމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަަޑައިގެން، މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ހޯދައިދިނުންް ފެށޭނީ ގޭތެރެއިން ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ޢާއިލާގެ ދައުރެއް ނެތި ކުރިއަށް ދިއުން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ފޯކަސް ކުރެވިއްޖިއްޔާ މިހާރަަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކާމިޔާބުވާނެހެން. މީގައި ކުއިކް ސޮލިއުޝަން [އަވަސް ޙައްލެއް] ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިދަނީ ދަސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ މިދާ ދިއުމުގައި ދެނެގަންނަ ކަންތައްތައް ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ އެހީތެެރިކަމާއި ލަފަޔާއެކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ" ނަސީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ މިކަމަށްް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަޝްްވަރާ ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންްދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޑްރަގް އެޖެންސީއަކީ އެހެންް އިދާރާތަކާއި މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނޯންނަތަނަކަށް ވިޔަސް މިހާރު އެގޮތް ބަދަލުކޮށް އެހެން ތަންތަނާއި ގުޅިގެން މަސައްްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ހެލްތު މިިނިސްޓްރީން އެކަނި މި މައްސަަލައެއް ޙައްލެއްް ނުހޯދޭނެ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭނީ މުޅި މުޖުތަމަޢު ޝާމިލްވެގެން ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

އަނެއްކާ ޑްރަގް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި ބޭނުންކުރީމަ ވާގޮތާއި އޭގެ އަގުތަކާއި ބޭނުންކުރީމަ ފައިދާވާނޭ ވަރުތޯ ތިޔަ ދަސްކުރަނީ!

ގަންޖާ އަކީ ޑުރަގު ވައްތަރެއް. ރަލަކީ މަސްތުކުރުވާ އެއްޗެއް. މިކަން ކުރަން 8 އަހަރުގެ ކުދިން ޝާމިލުވަނީ މިފަދަ ތަކެތި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފައިސާވެރިން އަދި އިސްމީހުން މިތަކެތި ހޯދުމަށް މަގު ހުޅުވުމުން.

40 އަހަރު ވީ ޑްރަގް ގެ ވަބާ ގައި ދިވެހި ދަރިންޖެހިގެން އުޅޭތާ... ހިތާމަ ހުރި މިނިސްޓްރީން ދަސްކުރަނީ އޭ ބުނީމަ... އިހްލާސްތެރިކަން ނެތީ ތީން އެއްވެސް މީހެއްގެ... ފައިސާ ކެއުން ދަސްވެފަ އޮތީ... އިސްލާމްކަން 100% އަށް ވުރެމަތީގައި އޮތްތަން ފެންނަނީ...

ހަބަރު