ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ކޮޕީއަކަށް ވުމުން މަ ހޭނެތިއްޖެ!

- 7 months ago 14 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

1990ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މިއުޒިކީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އައިކަމީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ. ލަވަ ކިޔުންތެރިން މޮޅު ރާގުތަކަށް ޖާޒުބީ ޅެންތަކުގެ ލަވަތައް ކިޔަމުންދިޔަ އިރު، ހުނަރުވެރި އެކްޓަރުން ދިޔައީ އެއާއި އެއްވަރަށް ނެށުމުގެ ބަނޑިތައް ލައްވައި ފައިހަމަކުރަމުންނެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިގޮތުން އެ ދުވަސްވަރު އެންމެ މަގުބޫލުވި އެއް ޖޯޑަކަށްވާނީ ޝިރާނީއާއި ގިޔާސްގެ ޖޯޑެވެ. މި ދެ އެކްޓަރުން މޮޅަށް ފައިހަމަކޮށް ނަށާލި ކޮންމެ ލަވައަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި އަދިވެސް މަގުބޫލު ލަވަތަކެވެ. އެގޮތުން މަޝްހޫރު ލަވަަކަމުގައިވާ މަހޭ ނެތިދާނޭ އަކީ ޚާއްސަ ލަވައެކެވެ.

ސޮފާ ތައުފީގާއި ނިޒާމް ކިޔާފައިވާ މި ލަވައިގެ ވީިޑިޔޯގައި ސަލްޓަންޕާކްގެ ތެރޭގައި ގިޔާސްއާއި ޝިރާނީގެ ހަށިގަނޑުން ހޭނެތޭ ވަރަށް ޖައްސާލި ސްޓެޕްތަކަކީ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެންމެން ދަންނަ، މަގުބޫލު ސްޓެޕްތަކެވެ. ނަމަވެސް ސޯޝަލް މީިޑިޔާގައި އިއްޔެ އާންމު ވެގެންދިޔަ ވީޑިޔޯ ކްލިޕަކުން ދިވެހިންގެ އަނގަތައް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ހުުޅުވި، މޫނުމަތީގައި ހިތާމައިން އަތްއެޅުނު ކަހަލައެވެ.

ފޭސްބުކްގައި މި ވީޑިޔޯއެއް މާބޮޑަށް ދައުރުވާތީ އަޅުގަނޑުވެސް މި ވީޑިޔޯ ހުޅުވާލީމެވެ. ކަމަކު ދާކަށްނެތެވެ. ލިބުނު ސިހުމަކުން ހުރެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. މަހޭ ނެތިދާނޭ ލަވައިގެ މައިގަނޑު ސްޓެޕްތަކަކީ ހިންދީ ލަވައެއްގެ ކޮޕީއެކެވެ. ދިވެހިންނަށް އަމިއްލަވަންތަވީ ގިޔާސްގެ ސްޓެޕްތަކަކީ ހިންދީ ލަވައެއްގައި އެޒަމާނުގައި ކުޅެފައިވާ ސްޓެޕްތަކެކެވެ.

އާދެ، މަހޭ ނެތިދާނޭގެ ސްޓެޕްތަކަކީ ސުބާ ހުއީ ޝާމް ހުއީ ކިޔާ ލަވައެއްގައި އަކްޝޭ ކުމާރާއި އެހެން ބަތަލާއެއް ކުޅެފައިވާ ސްޓެޕްތަކެކެވެ. ސަހަރޯއެވެ. ދިވެހިންނަށް މިލިބުނު ކަލްޗަރަލް ޝޮކްއެެއް ދޯއެވެ!

61%

27%

11%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
14 ކޮމެންޓް

ކޮޕީ އަކަށް ވުމުން އސްލުވެސް ހޭނެތިއްޖެއް! އެކަމަކު އެއީ ކޮޕީ އެއް ކަން މަޝައް އޭރުވެސް އެގޭ!

ދިވެހި ލަވައިގެ ކޮޕީ ހިންދި ލަވަޔަކީ..!

ފިލްމް އޭލާން ގެ ލަވައެއް އެއީ. ޢެލަވައިގަ އަކްޝޭ އާއި އެކު އެއުޅެނީ މަދޫ. މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް އާވެގެން އުޅުނަސް 90 އިގެ އަހަރުތަކުގެ ޒުވާނުންނަށް މީ އޮޅިފަ އޮތްކަމެއް ނޫން.

އަދި ކިރިޔާތަ ތި އެނގުނީ!؟ ތި ލަވަ މަޝްހޫރުވި އިރު ވެސް ަ އެނގޭ ތީ ސުބާ ހުވީ ގެ ކޮޕީ ެ އެއް ކަން. ޙިންދީ ފިލްމް އެލާން ގެ ލަވަ އެއް ތީ

އަހަރުނަށް ކުރިންވެސް އެނގޭ މީ ކޮޕީއެއްކަން. ލިޔުންތެރިއާއަށް ވަރަށްބޮޑަށް އޮޅިފަތިއޮތީ. ޙަހަހަ މި ލަވަނިކުތް ދުވަސް ވަރު މިވާހަކަ ވަރަށް ދެއްކި. ޙެހެހެ

ޚުރިންވެސް އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ ތަމެންނަށް ތިލަވަ ނޭނގުނަސް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު