ADS BY VOICE

ކިމް ކާރޑޭޝިއަންގެ ދަރިފުޅު ނޯތް، އެންމެ 5 އަހަރުގައި މެގަޒިން ކަވަރަކުން!

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ކިމް ކާރޑޭޝިއަން އަށް މަންމަ އަދި ރެޕް ސުޕާރސްޓާރ ކާންޔޭ ވެސްޓް އަށް ބައްޕަ ކިޔާ ނޯތް ވެސްޓް އަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އާދައިގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.

ADS BY GOPRIME

އުފަން ދުވަހުންސުރެވެސް ކެމެރާތަކާ ރައްޓެހިކޮށް ބޮޑުވެގެން އައި ނޯތް އަށް މިހާރު 5 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، ނޯތް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކާރޑޭޝިއަން-ވެސްޓް އާއިލާގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި އެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 މެގަޒީން އެއް ކަމަށްވާ "އިންޓަރވިއު" އަދި "ހާރޕާރސް-ބަޒާރް" އިން ދައްކާލާފައެވެ. އެންމެފަހުން ތުއްތު ނޯތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެނިލާފައި މިވަނީ، އެކަނި މާ އެކަނި، އޭނަގެ މަންމަ ކިމް ސްޓައިލް ކޮށްދިން ލުކް އަކާއި އެކު "ބިއުޓީ އިންކް" މެގަޒީންގެ ކަވަރު ދިއްލާލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މެގަޒީން ކަވަރެއްގައި އެކަނި ހިފަހަށްޓާލުމަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ތަރިންގެ ތެރެއިންވެސް ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރަން ކުޅަދާނަކަމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ، މެގަޒިން އެއްގެ ކަވަރަކުން ދައްކާލާ ފަންނާނުންނަކީ، އެމީހުންގެމަޤްބޫލުކަމުގެ ބަރުދަނުގައި މުޅި މެގަޒީން އާންމުންނަށް ވިއްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް ވާންޖެހުމެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ނޯތް "ބިއުޓީ އިންކް" މެގަޒީންގެ ކަވަރުން ފެނިގެންދިޔުމަކީ، އާންމުންގެ މެދު ނޯތް ގެ މަޤުބޫލުކަން އަރައިގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ކެމެރާތައް ކުރިމަތީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނޯތްގެ ހުނަރު ހާމަކޮށްދޭކަމެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި، މި މެގަޒިންގެ ކަވަރުގެ އިތުރުން، މެގަޒިންގެ އެތެރޭގައިވެސް ނޯތް ގެ ޙާއްސަ ފޮޓޯޝޫޓްތަކެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ނޯތް އަކީ ކިމް އާއި ކާންޔޭ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅެވެ. އަދި އުފަން ދުވަހުންސުރެވެސްސ ގިނަ ކުޑަކުދިންނެއްގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންގެ ސަމާލުކަން ނޯތްގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ހުއްޓިފަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެމެރިކާގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް އާއިލާ ކަމަށްވާ ކާރޑޭޝިއަން އާއިލާތެރެއަށް އުފަން ނޯތް ބޮޑުވެގެން އައިސްފައިވަނީ، މީޑިއާ އާއި ކެމެރާތަކާއި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަށްޓެހިކޮށް، މޮޑެލިންގެ ހުނަރުތަކެއް ވެެސް އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ދައްކުވާލަމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު