ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ގްރީން ބީންސް ކަރީ

- 2 years ago 0

ބޭނުންވާތަކެތި

2 ޖޯޑު ފެހިތޮޅި ( ކޮށާފައިހުރި)

2 ފިޔާ ( ކޮށާފައި)

2 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި)

1 ހިކަނދިފަތް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަވާދު

3 ރާނބާފަތްކޮޅު ( 1 އިންޗިއަށް ބުރިބުރިކޮށްފައިހުރި)

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް

1 ޖޯޑު ކާށިކިރު

2/ 1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް

2 /1 ސައިސަމުސާ އިނގުރު ( ޗިސްކޮށްފައިހުރި)

ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފއި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކނަދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްލާފައި ފިޔާކޮޅު ރަތްވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.


ޖުވޭސްގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއެކު.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު