ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ރައީސް ޔާމީން އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ، އިއްތިހާދު ސަރުކާރު ޖެހިލުންވާނެ ކަމައެއް - ޖަމީލް އުޘްމާން

- 1 year ago 2 - ޝަފްރާޒް އހ

އާސަރުކާރެއްގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވުމަކީ އިދިކޮޅުގައި މިއަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޖެހިލުންވާނެކަމެއް ކަމުގައި ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ސައުދީ އަރަބީއާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅައް ފަހު ރާއްޖެވަޑައި ގަތުމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއް ނަންބަރު ފާލަން ދޮށުގައި ޖަމީލް އުޘްމާން ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަތަނީ ލީޑަރެއްކަމާއި އެއީ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ގެ މި ފަސް އަހަރަކީ އެހާމަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހި ވަޑައިގަތް އަހަރުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިއީ އައު ޤާނޫނޫ އަސީސީގެ ދަށުން ރިޔާސީ ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރައީސް ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންވަޏާ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ހަރަކާތްތެރި ވާނެކަމަށް ޖަމީލް އުޘްމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައީސް ޔާމީން އާއި ގުޅުވައިގެން ފިއްލާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނާ ޖެހިލުންވާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަން ދޫކޮށްނުލާނެކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޒިނަމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން އެބޭފުޅުންނަށް އިގޭތީ އިދިކޮޅުން މިއަދު ދައްކާ ވާހަކަތަކެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

ކޮއްކޮ ބޭބެބުނީ ކޮމެންޓްތަކަށް ލައިކު ދެވޭނެ ގޮތެއްހަދާލަބަލަ ނިކަން.

ސިޔާސީ ކުޅިވަރު ބަލަންއިނދެ އަނބުމަޖާ ކާހިތްވަނީ

ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު