ADS BY VOICE

ޖަޝޯދާބެން ޗިމަންލާލް: އަދިވެސް މޯދީގެ އިންތިޒާރުގައި

- 11 months ago 2 - އަމާލް މުހައްމަދު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކެވޭ ތަފާތު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަންނަ އެއް ވާހަކައަކަށް ވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ވާހަކައަށެވެ.

ADS BY ORCHID

މޯދީގެ އަނބިކަނބަލުންނަކީ ޖަޝޯދާބެން ޗިމަންލާލް މޯދީއެވެ. މޯދީ އޭނާއާއި އެންގޭޖްވީއިރު، މޯދީގެ އުމުރުފުޅުން 13 އަހަރެވެ. ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ 1968 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭރު މޯދީގެ އުމުރުފުޅުން 18 އަހަރެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މޯދީއާއި ޖަޝޯދާބެންގެ ކައިވެންޏަކީ އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ ސަގާފަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދެފަރާތުގެ އާއިލާގެ ނިންމުމުގެ ތެރެއިން ކުރުވި ކައިވެންޏެކެވެ.

ކައިވެންޏަށްފަހުގައި މޯދީއާއި ޖަޝޯދާބެން އެކުގައި އުޅުއްވީ ތިން މަސްދުވަހުގައެވެ. އެއަށްފަހު މޯދީ ގިނަ ވަގުތު ހުސްކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުގައި ތިން އަހަރު ހޭދަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މޯދީ އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޝޯދާބެންއާއި އާއިލާގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓަވާލެއްވިއެވެ. މޯދި ވިދާޅުވީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވީ އާރްއެސްއެސްގެ ތެރެއިން،، ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

މޯދީގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޝޯދާ ވިދާޅުވީ، ކުރިން އޭނާ މާބޮޑަށް ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ނުހުރި ނަމަވެސް، އެކަމަށް ހިތްވަރު ދެއްވީ މޯދީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުދައްރިސަކަށް ވުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ހިތްވަރު ލިބުނީ މޯދީގެ ނަސޭހަތުގެ ސަބަބބުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ގުޖުރާތީ ނިއުސް ޗެނަލްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި، ޖަޝޯދާ ވަނީ އޭނާގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ މޯދީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފިރިކަލުން މޯދީއާއި ގުޅޭގޮތުން، ޖަޝޯދާ މީގެ ކުރިން ތަފާތު ގޮތަކަށްވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މޯދީ އޭނާގެ ހާލު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުބައްލަވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވެސް ވެއެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަޝޯދާގެ ނަން މީޑިއާތަކަށް ތިލަވިއިރު، އޭނާ ވަނީ މޯދީއާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަށް ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންގެ ލޯތައް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފިރިކަލުންނާއި ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ނުކެރޭކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޖަޝޯދާ ވަނީ މޯދީއާއި ގުޅިފައިވާ ބައެއް ހަނދާންތައްވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ޖަޝޯދާ ވިދާޅުވީ އެއްފަހަރަކު މޯދީގެ މަންމމަ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވަން ވަޑައިގަތްއިރު މޯދީގެ އަތްޕުޅަށް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވުމުން، ޖަޝޯދާ މޯދީއަށް ބޭސްކޮށްދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި "އޭކް ޕޫލް ދޯ މާލީ"ގައި މޯދީ އެކްޓް ކުރެއްވުމުން، އެތަން ބަލަން ވަޑައިގެން ކަމަށާއި، އެ ޕްލޭގައި މޯދީގެ އެކްޓިންއަށް ތައުރީފް ކުރެއްވި ވާހަކަވެސް ޖަޝޯދާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

ޖަޝޯދާ ވިދާޅުވީ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި މޯދީ އޭނާ ބަލައިގެންފައި ނުވިޔަސް އެކަމާއި ހިތާމަ ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެހެން އެކަންވީ ތަގުދީރު ނިޔާކުރި ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މޯދީގެ ދިރިއުޅުމަށް އޭނާގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތްއިރު، އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި މޯދީގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަޝޯދާއާއި މޯދީ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވެފައިވަނީ 1987 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެއީ އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ރަސްމީކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ނުވީ ޖަޝޯދާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ޖަޝޯދާ ވިދާޅުވީ ފިރިކަލުން މޯދީ އޭނާއާއި އެކުގައި ނޫޅުއްވި ކަމުގައިވިޔަސް، ފިރިކަލުންގެ ވާހަކަތައް ނޫހުން ކިޔުއްވާ ކަމަށާއި، ޓީވީންވެސް ފިރިކަލުންގެ ބަސްދީގަތުންތައް ބަރާބަރަށް ބައްލަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޯދީއަށް އަދިވެސް އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަޝޯދާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

50%

50%

0%

2 ކޮމެންޓް

މީހަކާ އިދެ ހުރެ އެކަން ސިއްރުކޮއްގެން އަނބިމީހާއަށް އަޅައިވެސް ނުލާ ގޮލައެއްތީ .

ސަޒޫ ހާދަ މޮޅޭ ދޯ... ވަރަށް ސަޅި އާޓިކަލްއެއް

ހަބަރު