ކުދީނާ ފަތް: ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ފަތެއް

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކުދީނާ ފަތަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ފަތެކެވެ. 

ADS BY CANDIDATE

ދިވެހިން ތައްޔާރު ކުރާ ގިނަ ކެއުންތަކެއްގައި މި ފަތް ބޭނުން ކުރެއެވެ. ކުދީނާ ފަތް އެންމެ ބޮޑަށް މަޤްބޫލް ވެފައިވަނީ ތަފާތު ބުއިންތަކާއި ކެއުންތަކުގެ ރަހަ މީރުކޮށްދޭ ފަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުދީނާ ފަތުން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި މިބަލާލަނީ ކުދީނާ ފަތުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކަށެވެ.

ކުދީނާ ފަތަކީ، ހަޖަމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފަތެކެވެ. ކާހިތް ނުވާނަމަ މިފަތް ބޭނުން ކުރުމުން، ކާހިތްވެސް ކޮށްދެއެވެ. ފާހާނާ ކުރުމުގައި އުނދަގޫތައް ދިމާވާނަމަ، ކުދީނާ ފަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސައިތައްޓެއް ބޯށެވެ. މިއީ، ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެކެވެ.

ތާޒާ ކުދީނާ ފަތަކީ ހޮޑުލެވުމުން ދުރުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކޭ ބުނުމުން އެކަން ޤަބޫލް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކުދީނާ ފަތަކީ ވަރަށް މީރުވަސް ދުވާ ފަތެކެވެ. ތާޒާ ކުދީނާ ފަތް ކެއުމަކީ ހޮޑުލެވުމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބޯއެނބުރުމާއި، ހޮޑުލުމުން ދުރުވުމަށްޓަކައި ކުދީނާ ފަތް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މެޓާ ފަދަ ތަކެތި ދަތުރު ކުރާއިރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ހަމުގެ މައްސަލަަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތެކެވެ. ހަން ކުރަކި ވުމާއި، ކެހުމާއި، ހަންފޮޅުން ފަދަ މައްސަލަތައް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަދެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ކުދީނާ ފަތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެކެވެ. ކުދީނާ ފަތުން ޖޫސް ހެދުމަށްފަހު، ހަމުގައި އުނގުޅާށެވެ. މިއީ ހަމުގައިވާ އިންފެކްޝަންތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މޫނުގައި އޮށާޅަ ނެގުމުންވެސް ކުދީނާ ފަތަކީ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއްކަން ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގައިގެ ހަމުގައި ދިރޭއެއްޗެއް ދައިގަނެފިނަމަ، ނަގާ ދިލައިން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުދީނާ ފަތް ހޭކުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. މިއީ ރަނގަޅު ފަރުވާއެއްހެއްޔެވެ؟ ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާދޭ ގޮތުގައި، ކުދީނާ ފަތުގައި އެކުލެވޭ އެންޓި ޕިއުރިޓިކް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ގައިގެ ހަން ފިނިކޮށްދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، މަދިރި ފަދަ ދިރޭތަކެތި ހަފާފައި ހުރުމުންވާ ތަދުން ސަލާމަތްކޮށްދެއެވެ.

ކުދިންނާ ފަތުން އަދިވެސް އިތުރު ފައިދާތައް ލިބެއެވެ. ހަނދާން ބަލި މީހުންނަށް ކުދީނާ ފަތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްވެސް ކުދީނާ ފަތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ބުއިންތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު