މިހާރު އޮތީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލުމަށްފަހު ހަނދާން ނެތޭ އުސޫލެއް: ޝަމީމް

- 5 months ago 8 - ރިމާހް އިސާ

މިހާރު އޮތް އުސޫލުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ޖަލަށްލުމަށްފަހު، އެމީހުންގެ ކިބައިން ހަނދާންނެތޭކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޝަމީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތްތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހޭނީ ވަކި ސަބަބުތަކަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ހެކި ނައްތާލުމާއި، ފިލާފާނެކަމަށް ނުވަތަ ހެކިފޮރުވައި ހެކިންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވާނެކަމަށް ބެލެވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ގާނޫނުގައި 70 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއަތް ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށް ޖަލަށްލެވޭ މީހުންނާމެދު މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި މިހާރު އޮތީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލުމަށްފަހު ހަދާންނެތޭ އުސޫލެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބަސްދީގަތުމުގައި ޝަމީމް ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންކަމަށް ތާއިދުކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހުރި މިފަދަ މައްސަަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށްބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންދާކަމަށާއި، މިމަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް މަހެއް ނުވަތަ ދެމަހެއްހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

ސަމަންދަރު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށް. ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ މަޖިލިހާ ޖުޑިސަރިއާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާ އަދި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލަނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިސްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް. އެކަމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ހަމަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް. އެކަމަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢަދުލު އިންސާފާ މެދު މީހުން އުފައްދަނީ ސުވާލުތަކެއް.ހެހެހެ

ފިތުރޯނަށް އެގިލައްވާތޯ ހުރެގެން ފާޑު ކިއުއްވަނަން؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ތައްޔާރު ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ޝަމީމްކަން ފިތުރޯން އަށް އެނގި ނުލައްވާ އޮތުމުން ވަރަށް ހޖތާމަ ކުރަން. އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަން ކުރެއްވުމުން އެކަން އެނގިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއެއް އެކަން ހަނދާން ކޮށް ދިނުމަކީ

ޢައްޒު މެން ފަދަ ދިވެހި ދަންނަ ނުދަންނަ ރޯނު އެދުރުން ގެ ސަބަބުން މިޤައުމުގައި މީސްތަކުން ޤާފިލް ވަމުން ދިއުމާ މެދު ވިސް ނަވާކަށް ނުވޭތޯ؟ ޢައްޒުގެ ތިޔަ ނުރަނގަޅު އުސޫލް ދޫކުރައްވަން އެބަ ޖެހޭ

ޢައްޒު މެން ފަދަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ގެންގުޅުއްވަނީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމނުގެ ފިކުރު. އެނގޭ މީހުންނާ ނޭގޭ މީހުން ތަފާތުވާނެ. އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނު ތައްޔާރުކުރައްވާ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނަށް އެ ޤާނޫނު ކިޔަވާދެއްވި އުސްތަޒަކީ ޝަމީމް. އެބޭފުޅާ އެފާޅުކުރެއްވީ ކަން އޮތްގޮތް. ދެން ޢައްޒު އުސްތާޒް ޝަމީމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާ ޢިލްމީ ބުރަދަނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ހުރެގެން ފާޑު ކިޔުން ނޫން ކަމެއް ޝަމީމްއަށް އެނގިނުލައްވަނީތޯ؟ އަރީޖް އާ ދެ ބޭފުޅުން ކޮލޮންބޯގަ ފޮތް ކިޔަން ތިބިއްޔާ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ.

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށްބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރެއޭ؟ އެއީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއް؟ ޖޭއެސްސީއާއި މަޖިލިހުން ކުރާ މަސައްކަތީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އަގު ވައްޓާލުން.

މިދެން ކާކު އަނގަ ހުޅުވަން. މީނަމީ ވަކި ކިހިނެތް ކަންތައް ކުރި މީހެެއްބާ

ހަބަރު