ADS BY COCA COLA

މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގެ މަގްސަދަކަށް ވާން ޖެހޭ: ނިޔާޒު

- 6 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގެ މަގްސަދުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ލިބުން ހިމެނެން ޖެހޭ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލު ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުއެވެ.

އެބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު ކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ތާރީޚާއި އާދަކާދަތަކާއި، ދިރިއުޅުމާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ނަފާވާ ގޮތްތަކެއް މަތިން ރާވައި ހިންގުން ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި، މަސްވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގަައި ބަހުސް ކުރެވުނު ގަރާރުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަަށް ވިދާޅުވެ، މަސްވެރިކަމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ހުރި ނަމަ، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިލުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރު ކުރުން ހިމެނެންޖެހޭ ކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށްވެސް ބިލު ފަރުމާ ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމަށް ބާރު އެޅުމަކީ، މި ބިލުގެ މަގްސަދެއް ކަމުގައި ވާން ޖެހޭނެ. އެގޮތުން، ޒުވާން މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެއް މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅެން ޖެހޭނެ ކަމަަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަން" ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި، މަސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަންވެސް ބަޔާން ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އެބިލަށް އިސްލާހުތަކެއް އަންނާނެ ކަަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު