ADS BY VOICE

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ދީނާއި ޚިލާފްކަމެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ

- 9 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފްކަމެއް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާާޓީ، އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމްޑީީޕީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރާއި، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އަސާސަކާވެސް ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

"މިމައުޟޫޢުގައި ކޮށްފައިވާ ގިނަ ދިރާސާތަކާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގިނަ އިސްލާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މިކަމުގައި ދެކޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމަށް އަންހެން ޖިންސުގެ ފަނޑިޔާރުން ތިބުމަކީ އެޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރައުޔުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އަސްލަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ" އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

އެ ޕާޓީން ވަނީ އިސްލާމީ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީން އިތުރަށް ބުނީ ޤަބޫލުކުރާ އެއްމެ އަސާސީ އެއް އުޞޫލަކީ، އިންސާނަކު ނިސްބަތްވާ ޖިންސެއްގެ ސަބަބުން އެމީހަކު ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތެއް ކުރުން އޭނާއަށް ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު