ADS BY VOICE

ގުނަވަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދިވެހިންނަށް ކިޑްނީ އާއި ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ގުނަވަންތައް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އޯގަންޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސްރީލަންކާއިން ވަނީ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫން އެހެން މީހުންނަށް އެޤައުމުގައި އޯގަންޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ބައެއް ޕޭޝަންޓުންނަށް ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެޚިދުމަތް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ރަސްމީ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދެވެ. ސްރީލަންކާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ އިންޑަސްޓްރީސް އެންޑް ސޯޝަލް އެމްޕަވަރމެންޓް ދަޔާ ގަމަގޭ އެވެ.

އަދި މިހާރު ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދިވެހިންނަށް މިޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސްރީލަންކާއިން މިފަދަ ފުރުސަތެއް ފަހިކޮށްދިން ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ.

ސްރީލަންކާއަކީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ ޤައުމަކަށްވެފައި، އޯގަން ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް އެޤައުމުން އަނެއްކާވެސް ލިބިގެން ދިޔުންވާނީ މިފަދަ ސިއްހީ ޚިދުމަތަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ފަސޭހައަކަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު