ADS BY VOICE

ރިޟްވާން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް ޕީޖީ ލީޑަރުންނަށް ދިނީ ސެންސަރނުކޮށް!

- 5 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސެންސަރނުކޮށްކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ވޮއިސްއަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕީޖީ ލީޑަރުންނަށް އެރުވި ރިޕޯޓްގެ ޑްރާފްޓްގައި ވަނީ ސިއްރު ހެކިންގެ މައުލޫމާތާއި ވަނަވަރުވެސް ހިމެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުއްލިގޮތަަކަށް އެ ރިޕޯޓް ވަނީ އަތުލާފައެވެ.

އަދި އެ ރިޕޯޓް އަތުލުމަށްފަހު އޭގެ ޚުލާސާއެއް ފަހުން އެފަރާތްތަކަށް ދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަޖިލިހުގައި ތިއްބަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ.

މި ރިޕޯޓް ސެންސަރނުކޮށް އާންމުކުރުމުން، ސިއްރު ހެކިވެރިންނަށް ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ބުނަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު