ADS BY VOICE

ޑރ.ޖަމީލުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިފި

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި މައްސަލަ އެޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ.

އޭނާ ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއެކު އދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަކީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދުގެ 66 ވަނަ މާއްދާގެ ށ. ނ. އަދި ރ. އާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސައީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ޑރ. ޖަމީލު ހުންނަވައިގެން ޕާޓީގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ޖަމީލަކީ ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ބަހައްޓަން އެކަށޭނަ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.

އަދި އެހެންކަމުން އެމަގާމުން ޖަމީލް ވަކިކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު