އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޞާލިހު ދިވެހިބަހުން ތަގުރީރުކުރައްވަން އެދިއްޖެ

- 4 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިމަހު އޮންނަ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތަގުރީރުކުރައްވާއިރު، ދިވެހިބަހުން ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އަޝްރަފް މިހެން ވިދާޅުވީ ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ދިވެހިބަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަގުރީރުކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފަކަށް ވާނެކަމަށާއި އަދި މިކަމާއި މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކެޑަމީގެ ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރެއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިލްތިމާސަކަށް މީސް މީޑިޔާގައި ތާނަ އަކުރުން މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އިސްވެ އޮވެ ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ޚާރިޖިއްޔާގެ ބޭފުޅުން މީގެ ކުރިން އެކި ފަހަރުތަކުގެ މަތިން ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ މާދަރީ ބަހުން ތަގުރީރުކުރައްވާފައެވެ.

ނިޔުޔޯކްގައި ހުންނަ އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސަކު މި ތަގުރީރުކުރައްވަނީ ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހުގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ގައުމުގެ ތަރައްގީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ.

އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ވަރަށް ރަގަޅު ނިންމެވުމެއް ، 6 އަހަރުވެއްޖެ މިގައުމުގެ ވެރިމީހާ އ ދ އަށް ފިލައިގެން އުޅޭތާ ، ވޭތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރު ވެރިމީހާ ފިލައިގެން ދުނިޔެ އާއި އެކަހެރިވެގެން އުޅެފައި ވެރިކަނ ބަދަލުވެ ދުނިޔެ ކައިރިވެ ގާތްވެފައި މިތިބީ އެހެން ކަމުން ގައުމުގެ އަގު ހިފެއްހެއްޓެން ޖެހޭ . ޝުކުރިއްޔާ!

ހަބަރު