ADS BY VOICE

ޑާކް ރެއިނަށް 13 އަހަރު: ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އާ އުސްމިންތަަކަށް!

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މީގެ ކުރިން ދިވެހި ފިލްމެކޭ ބުނެފިނަމަ ހިތަށް އަރާނީ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް ލޯބިން އުޅޭ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދަށް ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ވަންނާނީއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެ ކުއްޖާ ވާނީ މި ފިލްމްގެ "ވިލަން"އަށެވެ. ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ ބަދަލުގައި ވިލަންއަކަށް މައިދައިތައެއް، ފަހަރިއެއް، ޅިޔަނެއް ނުވަތަ ދޮން މަންމައެއް ވެދާނެއެވެ. ދެން އެ ފިލްމްގައި އިޝްގީ އަސަރު މަދުވާނަަމަ ޖެހިދާނެ ރޯގާއަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތި ވާރޭގައި އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ލަވައެއް އައިސްފާނެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއީ އޭރު ގިނަ ދިވެހި ފިލްމްތަކުގެ ހާލަތެވެ. އެ ދުވަސްވަރުގައިވެސް ތަފާތު ފިލްމްތައް ނާންނަ ވާހަކައެއް ނުދަންނަވަމެވެ.

ފަހަރެއްގައި އެއީ ދިވެހި އޯޑިއަންސްއިން ބޭނުންވި ބާވަތުގެ ފިލްމްތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެ ފިލްމްތަކަކީ އެ ޒަމާނުގައި ސުޕަރހިޓްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މަޝްހޫރު ފިލްމް ސްޓޫޑިއޯ ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް މީގެ 13އަހަރު ކުރިން އުފެދިގެން އައުމާއި އެކު ދިވެހި ފިލްމީ ސިނާއަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިފަދައެވެ. ތަފާތު ޖޯންރާ ނުވަތަ ބާވަތްތަކުގެ ދިވެހި ފިލްމްތަކަށް ދިވެހިން އެދެން ފެށިއެވެ. ކުޑައިރުންސުރެ ފިލްމްތައް ދެކެމުންދިޔަ ޒުވާނާއާއި، ޒުވާން ދައުރުގައި ވީސީއާރުން ފިލްމްތައް ބަލަަން ފެށި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކަށް ނަން އެނގޭ ކާމިޔާބު ސްޓޫޑިއޯއަކަށް ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެ ހިސާބަށް އާދެވުނީ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ގިރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ)،އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އަދި މުއުމިން ފުއާދު ފަދަ ބަޔަކުވެގެން އުފެއްދި މި ސްޓޫޑިއޯއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު ފިލްމް "ހޭލާ" އަކީ އެ ދުވަސްވަރު ގިނަބަޔަކު އެންމެ އެދޭ ރަހަތައް ހިމެނޭ ފިލްމަކަށް ނުވިއެވެ. ފާޑުކިޔުންތެރިންގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު، އެއީ ދިވެހި ސިނަމާ ހިލުވާލި ފިލްމެކެވެ. އާންމުކޮށް ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ފިލްމެއް ގެނެސްދިނީއެވެ. 2007ވަނަ އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ނެރުނު "ބަޑިއެދުރު" ފިލްމަކީވެސް މިފަދަ އެއްޗެކެވެ.

ނަަމަވެސް ޑާކްރެއިން އާންމުންނަށް ބޮޑަށް އެނގުނީ 2009ވަނަ އަހަރު އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ނެރުނު "ހެޕީ ބާތުޑޭ" އިންނެވެ. ޔޫއްޕެ، ނިއުމާ އަދި އާސިމްފަދަ ތަރިންނާއި އެކު އެ ފިލްމަކީ އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ސިނަމާއަށް ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މިއީވެސް ހަމަ އެ ދުވަސްވަރުގެ ކްލެސިކް ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ފިލްމްތަކާއި ދިމާ އިިދިކޮޅު ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމަށް މާބޮޑު އާމްދަނީއެއް ނުލިބުނެވެ. ފަހަރުގައި ދިވެހި ފިލްމްގެ ފޭނުންނަށް ކަމުނުދިޔައީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ މާކެޓިންގ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުކުރެވުނީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ހަ ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ބޭއްވުނު ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވިދާލީ މި ފިލްމެވެ. 17 އެވޯޑާއި އެކު އެ ފިލްމަކީ މޮޅު ފިލްމެއްކަން ދައްކާލިއެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލާއި ހިސާބަށް ހެޕީ ބާތުޑޭގެ ޕާޓީ ފޯރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަަމައެކަނި ތްރީޑީ ފިލްމް ހެދުމުގެ ޝަރަފުވެސް އޮތީ ޑާކް ރެއިންގެ އަތުގައެވެ. ފަތިސް ހަނދުވަރުގެ ފެށުންގެ ނަމުގައި ނެރުނު މި ފިލްމަކީ އެ ސްޓޫޑިއޯއިން އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން ނެރުނު ފިލްމެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި "ފަތިސްހަނދުވަރުގެ ފެށުން" ތްރީޑީކޮށް ބަލާލެވޭނެ ފުރުސަތު ބެލުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ޗައިނާއިން އޯޑަރުކޮށްގެން 40،000 އައިނު އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ގެނައެވެ. އެ ފިލްމް ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ފަވާލެވުނު ފިލްމަކަށެވެ.

މި ހިސާބުން އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ވާހަކަ ނިންމާލެވޭކަށެއް ނެތެވެ. ހުޅުދާން، ގޮށްރާޅު، މާމުއި ފަދަ ތަފާތު ޖޯންރާތަކުގެ ފިލްމްތަކާއި އެކު ޑާކްރެއިނަށް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ޖާގައެއް ދެވިފައެވެ. ފުރާވަރަށް އެރި ޑާކްރެއިނުން މިހާތަނަށް ވަނީ 12 ފީޗާ ފިލްމު، ހަތަރު ކުރު ފިލްމު، އަށް ޓީވީ ސީރީޒް ހަދާފައެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އުފެއްދުންތައް އަދިވެސް އޮތީއެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ އިންގިލާބު އަދިވެސް އޮތީއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު