ADS BY PROPERTY.MV

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އެބަހުރި، އެއީ ނަޝީދު: ގާސިމް

- 1 month ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެމީހަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ގާސިމް އެހެން ވިދާޅުވެ ނަޝީދަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައިވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބައެއް މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މިރޭ މ.ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 900 އަހަރުވަންދެން އިސްލާމް ދީން އޮންނަ އޮތުމާމެދުގައި މީހަކު ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭކަމަށާއި އެއީ ވަަރަށްވެސް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް އެހެން ވިދާޅުވިއިރުު، ދިވެހިން ހެދުން އަޅާ ގޮތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ގިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ސްޓޫޑެންޓް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަގާފަތުގައި އޮތް ގޮތް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިހުގައި ދިވެހިން ހެދުން އަޅަމުން ދިޔަގޮތާއި މިހާރު ދިވެހިން ހެދުން އަޅަމުންދާގޮތް ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ދީނީ އިލްމުވެރިންނެއް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އެމީހަކީ ކާކުތޯ އަޅުގަނޑު، ކޮށި ކުޑަކޮށްލާފައި ގެންނަ ކަމަަށް ވަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކަށް މިއަދު ހުންނެވި މުހައްމަދު ނަޝީދު" މިރޭ ކުނޫޒުގައި ވާހަކަ ދަައްކަވަމުން، ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި މި ގައުމުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަަކަށް ހުންނަވައިގެން އެފަދަ ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވަނީ އެއީ ކޮންފަދަ ވާހަކައެއްކަން، އެމަނިކުފާނަށް(ނަޝީދަށް) އެނގިވަޑައިގަންނުގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭ ގޮތަށް، އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު