ADS BY VOICE

ނާލު އެކްސްޕްރެސް: ބޭރުން ވިޔަފާރިކޮށް ޝިޕްކުރުމަށް ޙައްލެއް!

- 8 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވެބްސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޝޮޕިންގ ކޮށްލުމަކީ މިޒަމާނުގައި ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމަކެވެ. ކޭޝް ކާޑެއް އޮތިއްޔާ ވަގުތުން ހިތް އެދޭ އެތި ގަނެ ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ އެތި ރާއްޖެއަށް ޝިޕް ނުކޮށްދޭނަމަ ފަސޭހައިން ގަނެލުމުން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކުން ޝިޕްކޮށްނުދޭތީ އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެއެވެ. މިހުރަސް ނައްތާލުމަށް އޮތް ހައްލު "ނާލު އެކްސްޕްރެސް" އިންވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

“ނާލު އެކްސްޕްރެސް”އަކީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އީ-ލޮޖިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގާ ޝިޕިންގ ސޮލިއުޝަން ދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޝިިޕިންގ ސާރވިސްއެއް ކަމުގައިވާ "ޝޮޕް އެންޑް ޝިޕް"އާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން މި ޚިދުމަތުގެ ދަށުން އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ކޮރެޔާ ފަދަ 29ގަައުމެއްގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަންނަން ލިބޭ މުދާތައް ރާއްޖޭއާ ހަމައަށް ޝިޕްކުރުމަށް އޮތް ހައްލެވެ.

“ނާލު އެކްސްޕްރެސް”ގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްލުމާ އެކު 29 ޤައުމެއްގެ ޝިޕިންގް އެޑްރެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ތިޔަ ފަރާތުން ގަތް އެއްޗެއް “ނާލު އެކްސްޕްރެސް”އަށް ވާސިލްވެ، އޭގެ ބަރުދަނާއި ޝިޕްމެންޓްގެ ތަފްސީލްތައް ދެނެގަނެ، ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އެ ހިސާބުން އިތުރަށް ފައިސާއެއް އަރާނަމަ ނާލުން އަންގާނެއެވެ. ހާސްނުވާާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާގެ މުދާ އެ ހިސާބުން ތިޔަބޭފުޅާއާއި ހިސާބަށް ވާސިލްވީއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ނާލު.އެމްވީއަށް ވަދެ، މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރވާންޖެހެއެވެ. އޭރުން އެފަރާތްތަކަށް ޝޮޕް އެންޑް ޝިޕްގެ 29 ޤައުމުގެ ޝިޕންގް އެޑްރެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ބޭނުންވާ އޮންލައިން ސްޓޯރުތަކުން ޕްރޮޑަކްޓެއް ގަތުމަށްފަހު އެންމެ ކައިރީގައިވާ ޝޮޕް އެންޑް ޝިޕްގެ އައުޓްލެޓަށް ނުވަަތަ އެޑްރެސްއަށް ޑެލިވަރކުރުމަށް ޖަހާލަންވީއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުން ގަންނަން ބޭނުންވާ އެތި ޝިޕިން ނުކުރެވިދާނެތީ މިހާރު ހާސްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. "ނާލު އެކްސްޕްރެސް" މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ކަނަކުންވެސް ރާއްޖެއަށް ޝިޕްކުރުމަށް މިއީ މާމޮޅު ގޮތެކެވެ. "ނާލު އެކްސްޕްރެސް" މެދުވެރިކޮށް ޝިޕްކުރާ އެތީގެ ޓްރެކިންގ ވެސް އޮންލައިންކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. "ނާލު އެކްސްޕްރެސް" ފަސޭހަ ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ސަޅި ކަމެއް

ހަބަރު