ADS BY VOICE

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާއި ޚިލާފްވުމަކީ ކުށެއް ނޫން: ކްރިމިނަލް ކޯޓު

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާއި ޚިލާފްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެ ކޯޓުން މިހެން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެޔާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ދިވެހި ދިދަ ޖެހި އުޅަނދެއް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތު ކުރި މައްސަަލައިގައި އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރި ހުކުމްގައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ  ގދ. މަޑަވެލީ އަރިނަގާގޭ އަބްދުﷲ ފަހުމީގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އުތުރު ކޮރެޔާގެ ބޯޓަކާއި އެކު ތެލުގެ މުއާމަލާތް ކުރިކަމަށް ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށްބުނެ ހުކުމް ކުރަމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާއި ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ، އުތުރު ކޮރެއާއާ އެކު ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކުން ތެލުގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. 

އަދި މިފަދަ ކަމެއް އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ނެތުމުން ފަހުމީގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް އަަމަލުކުރުމަކީ އދ.ގެ ޗާޓަރުގެ 7ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އދ.ގެ ހުރިހާ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ވާޖިބު ކަމެކެވެ. މިއީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާއި ޚިލާފުވެގެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުވާ އުފުލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު