ADS BY VOICE

އެންމެ މަތީ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ގެންނާނަށް: މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު

- 8 months ago 0

އެކިދާއިރާތުގެ އެންމެ މަތީ މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ގެނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވނީ ޓޫރިޒަމް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޖޮބްފެއާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ސަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެކިދާއިރާތަކުގެ އެންމެ މަތީ އަދި މެދުފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެރުމަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުނަށް ހުނަރު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތައްޔާރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ދިވެހިންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކަންތައް ހަރުދަނާކޮށް ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަކާ އެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ކަންތައް ކުރަމުން،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސިޔާސަތުތައް ރޭވިފައިހުރި ގޮތުން ވެސް މަތީ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނިކުތުމަށް ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެށް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމެއް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހަނިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ. ހާއްސަކޮށް އިސް މަގާމުތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ނެތް ވާހަކަ އަބަދުވެސް އިވޭ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އެފަދަ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕޯޓަލް އެއް އެކުލަވަލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އަދި ވަރަށް ހަވަހަށް އެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު