ADS BY VOICE

ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަަޅުތަކަށް އީޔޫގެ ތާއިދުއެބައޮތް!

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އީޔޫން ތަރުހީބު ދީފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން އަދި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބްރަސްލްސްގައި މި މަހުގެ 25 އަދި 26 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު އާއި އެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނު ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ފާހަގަކޮށް މިމަޢުޟޫގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ބާރުއެޅިކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން، މިފަދަ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގައި އެންމެ މުޙިއްމު އެއް ދައުރު އަދާކުރަނީ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނޫތައް ކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ހިމަނައިގެން މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެޒެޓްކުރައްވާފައިވާތީވެ، އެކަން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދިޔަ ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައިހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ އުނދަގޫ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިނގާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކާއިމެދު ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކަށް އިތުރު ޔަޤީންކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު