ADS BY VOICE

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރ އަމީރު

- 7 months ago 5 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ބޮޑުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ރާއްޖެޓީވީން ގެެނެސްދިން ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އިރު ދަރަނި ހުރީ 48 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ނަގާފައިވަނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީރު ފާހަަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި ދަރަނީގެ ތެރެއިން 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑަކީ ހިލޭ އެހީއަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިޔާއިން ދީފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު ރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފަންސާސް ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ދަރަނި އެރުމުން ކަންބޮޑުވާކަށްނުޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މަގުސަދަކީ އިގްތިސޯދު ފުޅާކުރުންކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިގްތިސޯދު ފުޅާކޮށްގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކެއް ވެސް ފުޅާވެގެން ދިޔަ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރަމުން އެބަދޭ"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.


ފޮޓޯ: މިހާރު

0%

0%

0%

5 ކޮމެންޓް

އޮޅުވާލިޔަސް ފުކުއް ބޮޑުވަރުތީ، ނާޤާބިލު ވެރިންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ބޮޑު މުޞީބާތެއްކަން އެގިލައްވާތޯ، ބަޖެޓް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހަމަނެތީ، ތިލެވެލްގެ ވާހަކަތައް ތިދައްކަނީ، އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލަދު ހަޔާތެއްވެސް ހުންނަންވާނެ ދެއްތޯ އިންސާނެއް ވީމާ

ދެން ތިބޭފުޅުން ވެރިކަމަށް އަންނަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ރާއްޖޭގެ ފަރަނި ބޮޑުވެ ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ދަރާފާނެތީ ކަންބޮޑުވީ ކީއްވެތޯ؟ އެހެން ބަޔަކު ކުރީމަ މައްސަލައެއް. ތިމާމެން ކުރީމަ އޯކޭ،

ކުރިން ކީ ލަވަޔާ ތަފާތު ވެއްޖެ..

މިހާރު ތާ

ހަބަރު