ADS BY IAC

ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރާ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އިންސާފު: ރޮޒައިނާ

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު އައިފަހުން އެކަމަނާގެ ދާއިރާގައި ރަނގަޅަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއްވެސް ފަރާާތެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިނުވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް، ވަޒީފާ އަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މީހުން ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ރޮޒައިނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ އިންސާފުކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ރޮޒެއިނާ ތިޔަވިދާޅުވީ ރަގަޅުވާހަކަޔެއް މިސަރުކާރައް ޖެއްސުން ކުރާމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހޭ މިސަރުކާރު މިހާރު ހިގަނީ ރަގަޅަކަންނޫން ހިތައްއެރި ބަޔަކު ވަޒީފިން ވަކިކު.ރުމަކީ ރަގަޅުކަމަކައް އެހަދަނީ

ހަބަރު