ADS BY VOICE

ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރާ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އިންސާފު: ރޮޒައިނާ

- 7 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު އައިފަހުން އެކަމަނާގެ ދާއިރާގައި ރަނގަޅަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއްވެސް ފަރާާތެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިނުވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް، ވަޒީފާ އަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މީހުން ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ރޮޒައިނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ އިންސާފުކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

50%

50%

2 ކޮމެންޓް

ރޮޒެއިނާ ތިޔަވިދާޅުވީ ރަގަޅުވާހަކަޔެއް މިސަރުކާރައް ޖެއްސުން ކުރާމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހޭ މިސަރުކާރު މިހާރު ހިގަނީ ރަގަޅަކަންނޫން ހިތައްއެރި ބަޔަކު ވަޒީފިން ވަކިކު.ރުމަކީ ރަގަޅުކަމަކައް އެހަދަނީ

ހަބަރު