ADS BY VOICE

ބައިސްކޯފަށް އަހަރެއް: ދިވެހި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ޒަމާނީ އިންގިލާބު!

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ކިތަންމެ ކުޑަ ގައުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހިންނަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑު ޝައުގެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމެކެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ ދުނިޔޭގެ އެކި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ދިވެހިން ރަހުމަތްތެރިވެފައިވާއިރު، ދިވެހިންނަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކެކެވެ.

ADS BY GOPRIME

80ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ފިލްމްތަކާއި ލަވަތަކާއި ޑްރާމާތައް ހެދުމުގައި ދިވެހިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައިރު، ދިވެހި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކުރީގެ އުފެއްދުންތަކަކީ އަދިވެސް ގިނަބަޔެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތަކެވެ. "ދިރިއުޅުމަކީ މީއީބާ"ގެ ޑްރާމާތަކުގައި ޔޫސޭ އުޅޭގޮތުން ހެވޭ ފަރާތްތަކާއި ޑްރާމާތަކުގައި އާރިފާ ކުޅޭ ޒީލަަގަދަ ރޯލުތަކުން ބިރުގަންނަ ފަރާތްތައް އަދިވެސް އުޅެއެވެ. މިފަދަ ކުރީގެ ޑްރާމާތަކާއި ލަވަތައް އެއްތަނަކުން ހޯދުމަކީ މީގެ ކުރިން ގިނަބަޔަކަށް ދަތިވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން އެކަމަށް އުފާވެރި، އަދި ޒަމާނީ ހައްލެއް މި ވަނީ ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

އެއީ ދިވެހިންެގެ ތެެރެއިން ގިނަބަޔެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު ބައިސްކޯފު އެޕްލިކޭޝަންއެވެ.

ފިލްމް،ޑްރާމާ،ވީޑިޔޯ ލަވަ،އޯޑިއޯ ލަވަ،ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަދި މަދަހަ ފަދަ އެތަކެއް ބާވަތެއް އެއް އެޕްލިކޭޝަނުން ބަލާލުމަކީ މީގެ ކުރިން ދިވެހިންނަށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ބައެއް އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ފެނިފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަަމަވެސް ދިވެހި އެޕްލިކޭޝަނަކުން މިއަދު މި އުފެއްދުންތައް ބަލާލަން ލިބުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެތަކެއް ބަޔެއްގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ގާތުން ބަލާލަން ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ.

ބައިސްކޯފުގައި ހަމައެކަނި ހިމެނިފައިވަނީ އިހުގެ ދިވެހި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ރަން ޒަމާނުގެ އުފެއްދުންތަކެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބައިސްކޯފުން ދައްކަމުން ގެންދާއިރު، މި އެޕްލިކޭޝަނުން ދަނީ ދިވެހި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ގުޅިގެން އާ ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް އާންމުންނާާއި ހިސާބަށް ވެބް ސީރީސްތަކުގެ ސިފައިގައި ގެނެސްދެމުންނެވެ.

މިގޮތުން ބަލާލާއިރު މުންކޮގެ "ކަރުހަކުރު" އަދި ފާތިމަތު ނަހުލާގެ "ހުވާ" ފަދަ އުފެއްދުންތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހާސިލްކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. 

އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ ކުރު މުއްދަތެއްކަމާއި މެދު ދެބަސްވެވެން ނެތެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ބައިސްކޯފު އެޕުން ވަނީ ދިވެހި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސިނާއަތަށް ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ބޮޑެތި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ފިލްމް އެވޯޑްސް ސްޕޮންސަރކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި އެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ވޮއިސްގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ބައިސްކޯފަށް އުޖާލާ މުސްތަގްބަލަަކަށް އެދެމެވެ!

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު