ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރާނެކަން ޔަގީން: ނިހާދު

- 6 months ago 3 - އައިޝަތު ސަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ނިހާދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހިންގައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑާގެ ކުށް ސާބިތު ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީނު ވަނީ ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ޖެހިވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރާނެކަމަށް ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއަށް މަކަރުހެދިކަން ސާބިތުވާކަމަށެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ގައި ދެއްކީ މުޅިން ވެސް ކަމާއި ނުބެހޭ ވާހަކަ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހުކުމަކީ ''ޖަލު" ކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

66%

33%

0%

3 ކޮމެންޓް

ރައްޔިތުންގެ ހުކުމަކީ އަންނި ވެސް ޖަލަށް ލުން އެކަމަކު ތި ރީނދޫ ބައިގަނޑަށް އެކަން ހަޖަމު ނުވެގެން ބޭރުކޮށް އެއްލާލި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ލާރި ދީގެން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ލަސްކުރީ، އިންސާފު ޝަރީއަތެއް ހިންގައިފި ނަމަ ހަމަ ޔަޤީން ތިޔަ ބުނާ ހުކުމެއް ނާންނާނެ.

ހަބަރު