ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖެއިން ބަަލައިގަތީ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން: މެންބަރު މޮސްޓާ

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޔޫރަޕްގެ ގައުމެއްކަމުގައިވާ ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރާާއްޖެއިން ބަަލައިގަނެފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދީގެންކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ)އެވެ.

މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ ކޮސޯވޯއިން އެގައުމަކީ މިިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތަށް ކަނޑައެޅިފަހުންވެސް އެގައުމުގެ ގާނޫނީ ސައްހަކަމާއި މެދު ބައިނަލްއަގްވާާމީ މުޖުތަމައުގައި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތަކަށް ނިމިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނުވުމުން، ދުސްތޫރީ ގޮތުންނާއި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ކޮސޯވޯ ސަރަހައްދު ހިންގުމާއި ރަސްމީކޮށް މިވަގުތު ހަވާލުވެ އޮތީ އދ. އާއި ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދާއި ނޭޓޯ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަވަށްޓެރި ދެގައުމު ކަމުގައިވާ އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާއިން ވެސް ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގަނެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޗައިނާއިންވެސް ކޮސޯވޯއަކީ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ގަބޫލުކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު ބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އެ މައްސަލައި ތަހުގީގު މުޅިން ފުރިހަމަކޮށް، ސާފު ނިންމުމެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން މިހާތަނަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެބޭފުޅާގެ ގަރާރުގައިވަނީ ކޮސޯވޯ އަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައި އޮންނަ އޮތުން އަލުން މުރާޖައާކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު