ADS BY VOICE

ޑރ.ޖަމީލު ރައީސް ނަޝީދަށް: ފަނޑިޔާރަކު ވަގަށް ނެގުމަކީ ތަހުޒީބު ކަމެއްތޯ

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މީގެ ކުރިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބުކޮށް ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވުމުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޑރ. ޖަމީލު، ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ވަކި ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފޮނުވި މައްސަލައަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސްކުރަައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރަސްރަސްކަލުންނަށްވުރެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓު ދިގު އިރު ކުރީން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބުކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަކި ކުރިއިރު، އަމަލު ކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ޑރ. ޖަމީލު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ފަނޑިޔާރަކު ވަގަށްނަގައި، މިނިވަން ކަން ނިގުޅައިގަތުމަކީ ތަހުޒީބީ އަމަލެއްތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުއަށް ރައްދު ދެއްވައި ޖަމީލު މމިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އޯޑަރަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނުން ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށް 22 ދުވަސް ވަންދެން ގިރިފުށީގައި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު