ADS BY VOICE

އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ދެކޮޅުހެދި މެންބަރުން ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާ އުވާލަން ގޮވާލައިފި

- 6 months ago 15 - އައިޝަތު ސަމާ

އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއާއި ކީރިތި ގުރުއާނަށް ހަޖޫ ޖަހައި، ރިޕޯޓް ނެރުނު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އުވާލުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މެންބަރުން، ޖަމުއިއްޔަތުއް ސަލަފު އުވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގޮވައިލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް އަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބިލުގެ އިބުތިދާއީ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަމީމް (އަދުން ހުސައިން) ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އަކީ ހަރުކަށި ޓެރަރިސްޓް އަމަލުތައް ރާއްޖޭގައި ފަތުރާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވައްދައި، ޖަމުއިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އެޖަމުއިއްޔާ އުވާލަން އަޑުއުފުލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަލަފުން ވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ބަޔާން ނެރެފައި ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސަގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ސަލަފް ޖަމިއްޔާވެސް އުވާލަން ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ސަލަފް ފަދަ ޖަމިއްޔާތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ޖަމިއްޔާގެ ނަމުގައި ސަލަފުން ނުރައްކާތެރި ކަންކަން ހިންގާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮތް ދީނީ ޖަމިއްޔާ ސަލަފްވެސް ހިންގަން ފުރުސަތު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާ އޮޕަރޭޓް ކުރުން މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގައި.'' ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު ވަނީ ހަރުކަށި ދީނީ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލައި އެމީހުވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޖާބިރުގެ އިތުރުން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ހަސަން އަހްމަދު (ހަސަންޓޭ) ވިދާޅުވީ، ޖަމިއްޔާތައް މޮނިޓާ ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި އުވާލަން ޖެހޭ ނަމަ، ގައުމުގެ މަސްލަހަތައްޓަކައި އެ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެެ. އަދި އެއީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްތެއްް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން މަކުނުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވީ، ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ޖަމިއްޔާތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދައިރު އެއް ވައްތަރަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު ޖަމިއްޔާތައް ކަަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަކި ޖަމާއަތަށް ވަކި މީހަކަށް ލޭ ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަރުކަށި ޖަމުއިއްޔާތައް ވަކިކޮށް، އެފަދަ ޖަމުއިއްްޔާތައްއުވާލަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއީ ވަނީ ގޮވައިލައްވާފައެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު މަރުކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އަފްރާޝީމު މަރާލުމުގައި ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާގެ އަތެއް ވާކަމަށް ބުނެފައެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ އަތެއްވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ސަލަފު ޖަަަަަަަަަމުއިއްޔާ އުވާލައި އެފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް މިއަދު މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ގޮވައިލެއްވިއިރު، އެމްޑީއެންއިން އިސްލާމް ދިނާ ހިލާފަށް ރިޕޯޓު ނެރުމުން އެޖަމުއިއްޔާ އުވާލުމަށް އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ ގޮވައިލައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން އޭރު ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އަދި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ، ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމުން އެޖަމާއަތް އުވާލަން ނިންމި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނިނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެޖަމާއަތް އުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިން ތިއްބަވައި އެންމެ ބޮޑު ދީނީ ޖަމުއިއްޔާއެވެ.

25%

75%

0%

15 ކޮމެންޓް

ސަލަފު އުވާލަން މިމީހުން މިގޮވަނީ މިމީހުން އަދި ކުރިޔަށް ކުރަންވހުރި ފާފަތަށް ގިނަވީމަ.

މިފާޅުވަނީ ލާދީނީ މީހުން. ބޭޒާރުވާކަށް މާގިނައިރެއް ނުވަނެ. އިންޝާ ﷲ

ސަލަފު އުވާލަން ގޮވާލި މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފެނޭ. އުޅޭ ވައްތަރެއްދޯ ރައްޔިތުން ކައިރީ ފޮނިވާހަކަ ދައްކައިގެން އައިސް.

ސަލަފް އުވާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މުސްލިމަކު އެކަމާ އުފާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަކީ އުވާލަން އެ އުޅެނީ ސަލަފް އެއް ނޫން. އޭގެ މާނައަކީ ލާދީނީ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށޭ މި ޤައުމުގައި އިސްލާމްދީންވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ.

މިހާރު ދެން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޝައްކު ކުރަން ނުޖެހޭވަރަށް ބައެއްގެ ލާދީނިއްޔަތު އެނގިއްޖެ. ތީވެސް ދެން ހަމަ ރަނގަޅަކަށް ވާނެކަމެއް. ސަލަފަށް ﷲ ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި

އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މެންބަރުން، ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފު އުވާލުމަށް ގޮވާލުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހެއްވާކަމެއް ނޫން. އަދި ތިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވެސް ވާ ކަމެއް ނޫން.

މުނާފިގުވިޔަސް ދެން ތީ އެކަމު ފުކެއް ބޮޑުވަރު. ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި އިން ރިޕޯޓު ދިފާއުކޮށްފަ ސަލަފް އުވާކަން ހަޅޭއްލެވީމާ ދެން އަހަރެމެންނަށް ކަލޭމެންގެ އިސްލާމަން ހުރިވަރު އެނގި ސާފު ވެއްޖެ

ހަމަޔަގީން ކުރެވުނު ކަމެއްތީ ކުރިންވެސް. ލާދީނީ މީހުންނަށް އަސްލު ވަރަށްބޮޑު މުސީބާތަކަށްވާނީ ދީނީ މީހުން އަދި ޚާއްސަކޮށް ދީނަށް ދައުވަތު ދޭ މީހުން

ސަލަފް އުވާލުމަކުން ދީނީ ދައުވަތު ހުއްޓޭނެކަމަށް ލާދީނީ އެއްވެސް މީހަކު ހީކޮށްގެން ނުވާނެ. ﷲ އަކްބަރު

މުނާފިޤުންނަކީ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ފާޅުވާނެ ބައެއް. އަދި އެބައިމީހުން އެންމެ ރުޅި އަންނަ އެއްބަޔަކީ ދީނީ ދައުވަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން.

މިހާރުދެން ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް އެނގޭމެ މިންވަރަށް މި މީހުންގެ މަކަރާއި ހީލަތާ ލާދީނީކަން މި ސާފުވީ ދޯ

ލާދީނީ މީހުންނަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ތްރެޓަކީ ސަލަފް. ޢެހެންވީމަ ސަލަފް އުވާނުލައި އެމީހުންގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާންނާނެ

މުޅި މައްސަލަ އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފުރޮޅާލީއޭދޯ. ދެންވެސް ކިޔާ އަދުލުއިންސާފޭ. ލަދުންބޯފަޅައިގެންދޭ މި ލާދީނީ މީހުންނާހެދީ

ސަރުކާރުން އަޅާނެ އެންމެ ބޮޑު ޅަ އެތި އެއީ ސަލަފް އުވާލުމަކީ

ހަބަރު