ADS BY VOICE

ލަންކާގައި ބޭރަށް ދާނަމަ އަބަދުވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ދިއުމަށް އާދަކުރައްވާ: އެމްބަސީ

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތުތަކުގައި އަަބަދުވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ނުކުތުމަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އިރުޝާދު ދީފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެ ގައުުމުގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން މިފަދައިން އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ބުނީ ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރުގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޭޓަސް ބެލުމުގެ މަގްސަދުގައި ސްރީލަންކާގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓާއި ވިސާގެ ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އެގައުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދުރާލާ ޕާސްޕޯޓާއި ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލައި، ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމަށް އެމްބަސީން ވަނީ ހަނދުމަކޮށްދީފައެވެ.

ބޭރު ގައުމެއްގައި އުޅޭއިރު ކާކުކަން އެނގޭފަދަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ލަންކާގެ އިދާރާއަކަށް ޕާސްޕޯޓް ބަަލައިގެންފައިވާނަމަ ރިސިޕްޓް ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުތުމަށް އެމްބަސީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

9 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކަށްފަހު އެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އަދި ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނެތި އާއްމު ތަންތާނގައި ނޫޅުމަށާއި، ގޭގައި ތިބޭއިރުވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެއްކޭނެ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ނެގޭގޮތަށް ޕާސްޕޯޓްތައް ބެހެއްޓުމަކީ ލަންކާ ސަރުކާރުން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު މީހުންނަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، މިކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއިން ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

‎ސްރީލަންކާގައި ތިބުމުގެ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވިސާ އާ ނުކޮށް އެގައުމުގައި ތިބުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ މަދު ބައެއްގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާއްމުކޮށް އެކަމުގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަވަމުންދާާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު