ADS BY VOICE

ވެކްސިނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަމަށްބުނެ މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ދިނުމާއި ދެކޮޅަށް އާންމުންނަށް މައުލޫމާތުދޭ ވައިބަރ ގްރޫޕެއް ހަދައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރުގައި ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ވެކްސިން ނުރައްކާ" ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހިންގަމުންދާ އެކައުންޓްތަކާއި އަދި ގްރޫޕްތަކުގައި ދަނީ ވެކްސިނަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިކުރުވާ އެއްޗެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި ވެކްސިނަކީ ކުދިން ވައްޓައިގެން ހަދާ އެއްޗެއްކަމަށްވެސް ބުނެ ދަނީ ފުރިހަމައަށް ސާބިތު ނުހިފޭ މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންނެވެ.

މި ފަރާާތްތަކުން މިކަންތައްތައް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު ސައިންޓިފިކް ލިޔުންތައް ދައުރުކުރަމުންދާއިރު، މިފަދަ ގިނަ ލިޔުންތަކަކީ ބައިނަލްއަގްވާާމީ ގޮތުން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ރައްދު ދީފައިވާ ލިޔުންތަކެކެވެ. ވެކްސިން ނުރައްކާ ގްރޫޕްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުންވެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުން ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު