ADS BY VOICE

އަތޮޅުތެރޭގެ 12 ޕަސަންޓް މީހުނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗައް 75ރ ނުލިބޭ: ރައީސް ޞާލިހް

- 6 months ago 35 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަގީރުކަމުގެ ފަރަގު ނައްތާލައިގެންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފެށި އިރުވައި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަކީ މާލެ ކައިރީގައި އޮތްތަނެއް ނުވަތަ މާލެ ތަރައްގީ ކުރުމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކާއި ދެމެދުގައިވާ ފަގީރުކަމުގެ ފަރަގު ނައްތާނުލެވި ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެމަނިކުފާާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުން އެކުލަވާލި މިނިމަމް ވޭޖްގެ ރިޕޯޓަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ބޯޑްގެ ރިޕޯޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 74 ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި އަދަދު ނުލިބޭ މީހުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ގިނަކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ އާބާދީގެ 12ޕަސެންޓަށް މިވަރު ނުލިބޭކަން ރައީސް ޞާލިހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

35 ކޮމެންޓް

ކަލޮ މޮޅުވާހަކަ ދަަަަަަަަަަަކަނީ ކުރެވެ ކަމެެެނެެެަ މިހާރު ދުވަލަކު 500 ރުފިޔާ ބަގާޅިވެސް ކުރަނީ

ރައްޔޮތިންނަށް އެެއްޗެއް ނުލިބުނަސް ކަލޭމެންގެ ޒީބުތަކާއި އެކައުންޓްތައް އެބަފުރިބާރުވޭނުން

ހަބަރު