ADS BY VOICE

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމްތަކުގައި ހުކުމް ލިޔުނު ފަނޑިޔާރު ދެން އެނގޭނެ!

- 5 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އާންމުކުރާ މައްސަަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައި ހުކުމް ލިޔުނު ފަނޑިޔާރަކު އެނގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިކަން ވަނީ އެކޯޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ހާމަކޮަށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނީ އެކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ހުކުމް ކުރަން ތާވަލް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްގައި ޖަޖްމެންޓް ލިޔުއްވާ ފަނޑިޔާރަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް ކަމާއި އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ އިތުރު ރައުޔެއް ނުވަތަ ފާހަގަ ކުރައްވާ އިތުރު ކަމެއް އޮތްނަަމަ އެކަން ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް، މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރިޕޯޓްތަކަށް މިގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމިއިރު، ގިނަ ގާނޫނީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކޯޓުން މިފަހުން ނެރުނު ހުކުމްތަކުގައި އެހެން މައްސަލަތަކަށް ހަވާލާދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާާކަން ފާހަގަކޮަށް، އެކަމަށް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު