ADS BY VOICE

''ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްވުރެ، ޗައިނާ ޓުއަރިސްޓުން ސަރުކާރަށް މުހިންމީތޯ''

- 2 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލަކީ، ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެބަލި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާއިރު، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުންވެސް ވަނީ، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފައެވެ.

އެގޮތުން ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާއިރު، ސިޓީތައް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އެއާޕޯޓުތަކުން މީހުން ސްކޭން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ގިނަ ގައުމުތަކުން މިހާރު ވަނީ އެބަލި ފުރަތަމަ ފެނުނު ގައުމުކަމަށްވައި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި އަވައްޓެރި ގައުމެއްކަމަށްވައި ސްރީލަންކާއިން ވެސް ޗައިނާ މީހުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން ވިސާ ދިނުް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

އަދ ފަސެންޖަރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެއާޕޯޓަށް ވަނުން މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތައް ލަންކާ އިން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެގައުމުތަކުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން އެއާޕޯޓުގައި ސްކޭންކުރުމަކުން އަދި ސަލާމަތް ވެވޭކަށް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފުނާރަ ނުރައްކަލަކަށް ވެއްޓިފައިވާ މިދަނޑިވަޅު ގުރުބާންކުރަން ޖެހޭ ކަންކަންވެސް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގައި ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މައްސަލައިގައި، ހެތްލް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވައިރަސްގެ މާބޮޑު ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެއަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމުއިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ، މިވައިރަސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާތެރިކަން ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކީއްވެކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށްވީނަމަވެސް، މިވަގުތައް ޗައިނާ އިން މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީވެސް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން ހުއްޓާލި ގޮތައް ރާއްޖެއިން ވެސް އަމަލުކުރުމަކީ އެބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ގުރުބާންކޮށް، ވަކި ބަޔަކަށް މަޖާކޮށްލަން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖެއިން މިވަގުތު ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ސިއްހީ ވަސީލަތްތައްވެސް މަދު ގައުމަކަށް ވާއިރު، އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔަކާއި ދިވެހިން ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. އިއާދަނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 106އަށް އަރައިފައެވެ. އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ނިޔަލަށް 4،515 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި އެއް ދުވަސްތެރޭގައި އެބަލި 1680 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ވަނީ ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އާ ސެމިސްޓާ ފެށުން ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު އެގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

މިހާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާއިރު، ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއް ގައުމެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެއަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތެވެ. ދުރާލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެއާޕޯޓުގައި ސްކޭން ކުރަން ފެށިނަމަވެސް، ބައްޔާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އަވައްޓެރި ހުރިހާ ގައުމަކުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވާއިރު، ރާއްޖެއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ޒިޔާރަތްކުރާ ގައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން ވެސް އެބަލި ފެނުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ވ ރަގަޅު ވާހަކައެއް، ވޮއިސް އިން މިކަހަލަ އިޖުތިމާއީ ލިޔުންތައް ފެންނާތީ ވަރަށް އުފާވޭ. ކުރާ މަސައްކަތަށް ސާބަސް

ހަބަރު