ADS BY VOICE

ގްރޭޑް 9 އަދި 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް ގުރުއާންގެ އިމްތިހާނު ދިނުން ފަސްކޮށްފި

- 3 months ago 4 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރެއްގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް 9 އަދި 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް ގުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާން ދިނުން ވަގުތީގޮތުން ފަސްކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާންމުކުރި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގައުމީ މަންހަޖެއް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ވަކި ތަރުތީބަކުން ވަކި އުސޫލަކުން ކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެ މަންހަޖެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކީސްޓޭޖް 4 ގައި މިހާރު ތިބި ދަރިވަރުންނަކީ މި ބަޔާންކުރި ތަރުތީބުން ގައުމީ މަންހަޖު ފުރިހަމަ ކުުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާ ދަރިވަރުންކަމަށެވެ. މި ތަރުތީބު ފުރިހަމަނުކޮށް މަންހަޖެއް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ އެ މަންހަޖެއްގެ ފުރިހަމަ އަރުތަ ދަރިވަރުންނަށް ހާސިލްވުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެ ސާކިއުލާގައި ވަނީ ކީސްޓޭޖް 4ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ތިބީ ޤުރުއަން މާއްދާއިން އިމްތިހާނެއް ހަދާ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ނުކުރެވިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކީސްޓޭޖް 4 އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރެވެންދެން ޤުރުއާނުން އިމްތިހާނުކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުންނާއި އަދި ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުުރުމަށްފަހު، މިގޮތަކީ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާތީކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސްކޫލްތަކުގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

20%

60%

20%

4 ކޮމެންޓް

މި ސަރުކާރުން ތިބާވަތުގެ ކަންތައް ކުރުމަކީ އާކަމެއް ނޫން، ސުކޫލް ތަކުގާ ނަމާދު ކުރާތަނެއް ވެސް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ނަމާދު ކުރާ ތަންތަން ކުލާސްތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި، އަދި ގުރުއާން ކިއަވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޚަތިމުތައް ވެސް ފޮރުވާނެ.

ގްރޭޑް-9 ގެ ކުދީންނަށް އިމްތިހާނު ދެވެންޖެހޭނެ. އަނެއްކާ އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ވެދާނެ. ތިލާވަތުބައިގެ ޓެސްޓް ދޭން ނިންމި ގޮތެއް ކަމަކު ނުދޭ. ދަރިވަރު ކިޔަވާތަން ވީޑިއޯ ކުރަނިއްޔޯ. އެހެން ކަމަކު ނުދޭ. ޖަޖުން ޖަޖްކުރަން ކުއްޖާ ފެނުނީމަ ކަމަކު ނުދޭ. ފޭވަރ ކުރެވިދާނެ. ފޭވަރ ކުރާނެ... ކަމެއްވެގެންތާ ކެނޑިޑޭޓް ނަަންބަރެއް އިންނަނީ. ވީޑިއޯ ކުރަންޏާ ފުރަގަހުން ވީޑިއޯ ކުރީމަވެސް ކަމަކު ނުދޭ. އެއީ ކޮން ސްކޫލެއްގެ ކުއްޖެއްކަން ޖަޖުންނަށް އިނގޭނެ. ޖެހޭނީ އޯޑިއޯ ކުރަން.

އެއްވެސް ޑިޒިޝަނެއް ނެގުން އޮވޭތޯ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގަ، މަތިން އަންގާލީމަ އެގަތޮކަށް ކުރާނެ ވަރުގެ މީހުން ތިކަހަލަ މަަގާމުތަކުގަ ތިބޭނީ، ނޯ އޮފެންސް!

ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު