ADS BY VOICE

ޖަލްސާގައި މީހުން މަދުވިޔަސް، މާލޭގެ 18 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނަން: ނަޝީދު

- 1 month ago 3 - އިނާޒް މޫސާ

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ރޭ މާލޭގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަދުވި ނަމަވެސް، އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ 18 ގޮނޑިވެސް އެމްޑީޕީން ނަގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

''ރަށްވެހި ފަތިސް'' ގެ ނަމުގައި ރޭ އެމްޑީޕީން ފެށި ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހުން މަދުވުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށާއި އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް، އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުމަކީ އެއީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެކުރީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި މާލޭގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީން ނެގިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައިވެސް މާލޭ ސިޓީގެ 18 ގޮނޑިވެސް އެމްޑީޕީން ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

''މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އިންތިހާބީއަކަށް ބަލާއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލެއިން ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާއި އެކު 18 ގޮނޑިވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހުން މަދުވީ، މިސަރުކާރުންވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށް ނުދެވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކެންޑިޑޭޓުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގޮނޑިތައް އަތުރާފައި ހުރިނަމަވެސް، ޖަލްސާއަށް ދިޔައީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ. ޖަލްސާގައި އެތައް ސަތޭކަ ހުސްގޮނޑި ހުރުމުން ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންވަނީ ސަރުކާރަށާއި އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

އަޅެ މާލޭމީހުން ނިކަން އެމްޑީޕީއަށް ކަމެއް ހަދާންކޮށްދީބިލަ

ހަބަރު