ADS BY VOICE

މެންބަރު ނިހާދުގެ ފާޑުކިޔުންތައް ނޫސްތަކަށް!

- 1 month ago 5 - ރިމާހް އިސާ

މިހާރުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ދޮގު ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކާާއި މީޑިޔާތަކާއި މެދު މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެބޭފުޅާ މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ބިލްގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 80،000އެއްހާ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ލާދީނީކަމުގެ ތުހުމަތު އަޅުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި މެދު މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ނިހާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާާރު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް އޮންލައިން ނޫހެއް ހަދައިގެން އުޅޭކަމަށެވެ. 

އަދި އެފަދަ ނޫސްތަކުން ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަގުވައްޓައިލަމުންދާކަމަށް ނިހާދު ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
5 ކޮމެންޓް

ބަލަ ލާދީނިއްޔަތަށް ހިތްވަރުދޭމީހުނަށް އަހަރެމެން ކިޔަނީ ލާދީނީމީހުނޭ. އަގު އިތުރަކަށް ނުވެއްޓޭ. ވެއްޓިނިމިފައޮތީ

އެއީ އަމިއްލައަށް އަގުވެއްޓިގެން އުޅޭ ޖާހިލު ލާދީނީ މީހެއް! ކަލޭމެންނަކީ އޭނާގެ ބައިވެރިން!

ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު