ADS BY VOICE

ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސާކިއުލާނެރުމަށްފަހު އިތުރު ސިޔާސީ ދެ މަޤާމު އުފައްދައިފި!

- 2 months ago 5 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖެ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންގާފައިވަނިކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓުގެ މަޤާމަށް ގއ. ވިލިނގިލި ދައުސް އަމީޒް މިއަދު ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY ORCHID

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ވެ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ވެސް އިޤްތިސާދީ ގޮތުން އަންނަނީ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސިންގަޕޯއިން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރަ އެތައް ގުނައެއް ކަނޑަން ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޓުއަރިޒަމްގެ އާމްދަނީ ކުޑަވާނެތީ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިދިޔަ މަހު ފިނޭންސުން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިމިޓު ކުރުމަށާއި ބަޖެޓު ކުރެވިފައި ހުރި ނަމަވެސް އިތުރު މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަގާމުން އެކަހެރި ކުރެވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ގއ. ކޮލަމާފުށި، އޯކިޑްވިލާ، ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމްއަށް މިއަދު ވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

6%

60%

33%

5 ކޮމެންޓް

ކުރާނެ ކަމެއްނެއް އަދިވެސް ހަމަހަދަރަނގަލޭ

މީ ކޮރޯނާ ޚަރަދުކުޑަކުރުމާއި އާއި ޖަޒީރާ ފަތިހުގެ އަލިވިލުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރި 2 ބޭފުޅުން

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އައްވެސް ވާނީ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފަ.އެބޭފުޅުން ކުރައްވަން ވީމަ ރަނގަޅުވާނެ.

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު