ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުުވުމުގައި ވާާހަކަ ދައްކަަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ވަރަށް އަވަހަށް ރައީސް ޞާލިހު ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ގައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

71%

28%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު