ADS BY VOICE

ނ. ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގައި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ނ. ހޮޅުދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާއިމްކުރި ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާއިރު މި ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ (ސިވެކް) އިންނެވެ. އަދި މި ދަނޑުގައި ޓާރފް އަޅާފައިވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހޮޅުދޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފ. ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 15 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ

ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވެމެންދާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް 40 ދަނޑުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށްދާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު