ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19ގެ އުސްއަލި: މާޗް14 ގެ ފަހުން ޔޫކޭއިން އައި އެންމެން ޓެސްޓް ކުރަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖުމްލަ 18 ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އައުމަށްފަހު ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މީގެ ކުރިން ހަމަ އެ ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިމީހާއާއި އެއް ކޮަޓަރިއެއްގައި ހުރި ފަރާާތެއްކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކޮވިޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ދިވެހިންނަކީވެސް އިނގިރޭސިވިލާާތުން އައި މީހުންނެވެ. މިއާއިއެކު، ސަރުކާރުން މިރޭ ވަނީ މާޗްމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އައި ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށާއި، ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނިންމާާފައެވެ.

މި ޚަބަރާއި މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު އެހެނިހެން ވާހަކަތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.

މާޗް14 އަށް ފަހުގައި ޔޫކޭއިން އައި މީހުން ޓެސްޓް ކުރަނީ

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހާއި 19ވަނަ ދުވަހާާއި ދެމެދުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާާފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުންނެވެ. އެގައުމުން އަންނަ މީހުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ބައިތިއްބަން ފެށީ މިމަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މިފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެމީހުންނާާއި ކޮންޓެކްޓްވި ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތައްވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރާނެކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ތިލަފުށިން މާލެއަށް އަންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެ ރިސޯޓްތަކުން ތިލަފުއްޓަށް ކުނި އުކާލަން ދާއިރުގައި، ތިލަފުއްޓަށް ގޮސް މާލެއަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު އެފަދަ ބަޔަކު ފުލުހުން ހުއްޓުވާފައިވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވަނީ ދެން މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގާނަމަ ފުލުހުން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ 31 މާރިޗު ދުވަހުގެ ރޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު