ADS BY PIZZA KITCHEN

ފާޑުކިއުން ބޮޑުވުމުން މެމްބަރު ރާއީ މާއަފާށް އެދިއްޖެ

- 11 months ago 3 - އަބްދުﷲ ހުސައިން

މުޅި ދުނިޔޭއާއި ރާއްޖެގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންއަންން ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި މަކުނޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް މާއަފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރައީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭގޮތުން އެދުވަހު އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވީ އޭރު ލިބިފަ ހުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައެވެ. ރާއި ޓްވީޓް ގައި ބުނެފައިވާނީ އޭރު ފެތުރިގެން ދިޔައީ ކޮރޯނާކަމަށެވެ. އަދި އެބައްޔަށް އޭރު ނަންވެސް ދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ރާއި ވަނީ އެ ޓްވީޓް ގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކިބައިން ދެކެވުނު ވާހަކަޔާ ގުޅިގެން މާފަށް އެދިފައެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާއި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮރޯނާއަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބައްޔެއްނަމަ ރާއްޖެވެސް އަންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އެބައްޔަކީ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ޕެނަޑޯލް ދީގެންވެސް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ބައްޔެއްކަމަށެވެ.

ރާއީ މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އޭރުވެސް ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މާހިރުންނާއި، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިކަމުގެ ނުރައްކަލާ، އެކު މީހުން އެއްނުވުމާއި، ރައްކަތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. މަޖިލިސްގައި ކުރެވުނު ބަހުސްއަކީ ވެސް ސިއްހީ މާހިރުންނަށް ގޮންޖައި، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖިލިސް ސުޕާ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ބަހުސްތަކެކެވެ.

ރާއީގެ އިތުރުންވެސް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންނާއި މަޖލިސް ރައީސްކަން ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދުވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިފަދައިން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި ސިއްހީ މާހިރުންގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އޭރު ވަނީ އެމްޑީޕީން ކެންޕެއިން އެއްވުންތައް ބާއްވައި، އެކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދީފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ތިން ފޫޓް ގައި ތިބެގެންވިޔަސް ބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކަރަންޓީންކުރުމާއި ދެކޮޅަށްވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭއާއި ރާއްޖެގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންއަންން ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި މަކުނޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް މާއަފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރައީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭގޮތުން އެދުވަހު އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވީ އޭރު ލިބިފަ ހުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައެވެ. ރާއި ޓްވީޓް ގައި ބުނެފައިވާނީ އޭރު ފެތުރިގެން ދިޔައީ ކޮރޯނާކަމަށެވެ. އަދި އެބައްޔަށް އޭރު ނަންވެސް ދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ރާއި ވަނީ އެ ޓްވީޓް ގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކިބައިން ދެކެވުނު ވާހަކަޔާ ގުޅިގެން މާފަށް އެދިފައެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާއި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮރޯނާއަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބައްޔެއްނަމަ ރާއްޖެވެސް އަންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އެބައްޔަކީ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ޕެނަޑޯލް ދީގެންވެސް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ބައްޔެއްކަމަށެވެ.

ރާއީ މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އޭރުވެސް ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މާހިރުންނާއި، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިކަމުގެ ނުރައްކަލާ، އެކު މީހުން އެއްނުވުމާއި، ރައްކަތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. މަޖިލިސްގައި ކުރެވުނު ބަހުސްއަކީ ވެސް ސިއްހީ މާހިރުންނަށް ގޮންޖައި، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖިލިސް ސުޕާ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ބަހުސްތަކެކެވެ.

ރާއީގެ އިތުރުންވެސް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންނާއި މަޖލިސް ރައީސްކަން ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދުވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިފަދައިން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި ސިއްހީ މާހިރުންގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އޭރު ވަނީ އެމްޑީޕީން ކެންޕެއިން އެއްވުންތައް ބާއްވައި، އެކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދީފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ތިން ފޫޓް ގައި ތިބެގެންވިޔަސް ބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކަރަންޓީންކުރުމާއި ދެކޮޅަށްވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.


0%

100%

0%

3 ކޮމެންޓް

ފާޑުކިއުން ބޮޑުވާނެ މިމީހުންނައް މަޖިލީހުގެ މިންބަރު ކަން ލިބުނީމާ ހިތައްއަރަނީ އަހަރުމެން މިތިބީ މިދުނިޔެއަކުނޫނޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައޭ ހިތައްއަރަނީ ތިމަގާމުދެއްވި ފަރާތައް ބަދުބަސްބުނެއެއުޅޭ އިރަކު ހިތަކައް ނާރާތީ

އަސްލުވާ ގޮތަކީ ރައްޔަތުންގެ މަޖްލިސްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުފޫހަމަނުވާމީހުންވީމަ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭންގެނީ ކަމަށް ޤާބިލް ނޫންވީމަ ވާގޮތް ރާއްޖެ އަށް ވަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ވަރައް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ހައްތާވެސް ޓްރަމްޕް

ހަބަރު