ADS BY INTERNATIONAL AID

އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރަނީ ދޮގު އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިނުކޮށްގެން، ސާންޕަލް ދޭން ދެކޮޅުނަހަދަން: ޒުހައިރު

- 11 months ago 4 - ޝަފްރާޒް އހ

ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓުކުރުމަށް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ދެކޮޅުހަދާފައިނުވާނެކަމަށް އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ބުނެފިއެވ.

ADS BY EHEE

އިއްޔެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން "ވޮއިސް" އަށް ވަނީ ކަންހިނގައިދިޔަގޮތް ކިޔައިދީފައެވެ.

ޓެސްޓުކުރުމަށް އިސްވެ އެދުނީވެސް ޒުހައިރު

އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭޕްރިލް 24 ީ ހުކުރު ދުވަހު ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން އޭނާ ވަނީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި އޭރު ޑޮކްޓަރު ބެލެން ނެތުމުން އޭނާ ވަނީ އެޗްޕީއޭއާއި ވެސް މިކަން ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އޭޕްރިލް 15 ވަނަދުވަހު އޭނާ މާލެ އައިސް ބާޒާރުމަރީގައި އުޅެފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި ބާޒާރު ކްލަސްޓާގައި ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުން އައުމާއެކު އޭނާގެ ކިބައިން އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމުން ޓެސްޓުކުރަން އޭނާ އެޗްޕީއޭގައި އެދުނީކަމަށެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ގޭގައި އެކަހެރިވެފައި ހުރުމަށްވެސް އޭނާއަށްވަނީ އަންގާފައެވެ.

1 މޭ ވަނަ ދުވަހު ސާންޕަލް ނަގަން އައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވަޒަފުންގެނައި އެޗްޕީއޭގެ އިޤުރާރުގައި އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ތާރީހްގައި އޮތުމުން ޒުހައިރު ވަނީ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އަދި އެ އިސްލާހުކުރުމުން ސޮއި ކުރާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސާންޕަލް ނެގެނީ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުންކަމުން ޒުހައިރުގެ ސާންޕަލް ވަނީ ނުނެގިފައެވެ.

އެއާއެކު ސާންޕަލް ނެގުމަށް ދެކޮޅު ހެދިމަށްބަލައި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތް މޫމިނާ، ސިވިލް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު އަމުރެއްވަނީ ނެރުއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އިޒްމިއާ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ކ. ދިއްފުށިން ސާންޕަލް ނަގަން ދިއުމުން އެކަމަށް އެކޮޅުހެދި މީހެއްގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރުމަށް ފަހު އޭނާ އަމިއްލައަށް އެޗްޕީއޭއަށް ގުޅައި، ކޮވިޑް19ގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް ބުނި ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭ އިން އަންގައިގެން ހެލްތު ސެންޓަރުން ސާމްޕަލް ނަގަން ދިއުމުން އެކަމަށް އޭނާ ދެކޮޅު ހެދުމުން، އެކަމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ވަނީ އޭނާ އެޗްޕީއޭ އާއި ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގުޅާފައިވާ ކޯލް ރިކޯޑިންގ އިން ވެސް އެނގޭގޮތުގައި އޭނާ ޓެސްޓުކުރުމަށް ދޮކޮޅު ހަދާފައިނުވެއެވެ.

ދިއްފުށި ކޮވިޑް ޓާސްފޯސްގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ޒުހައިރު އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަނީ ޓެސްޓުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ ގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ހިނގައިދިޔަގޮތް ބަލާނެކަމަށެވެ.

ޒުހައިރު ވަނީ އޭނާ ބަންދަށް ގެންގޮސްފައިވާނަމަ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.


33%

66%

0%

4 ކޮމެންޓް

ޢަޅައިގެންފި ، މީހަކާ ޖައްސާލައިގެން އަބަދު އުޅޭނީ... ކިތައް މީހުން ނުހައްޤުން ހައްޔަރުކޮށްގެން އެއުޅެނީ... ހަރުކައްޓޭ ކިޔައިގެން. ޙެއްކި ނެތިސް ހެކި އުފައްދައިގެން...

ހަބަރު