ADS BY PIZZA KITCHEN

ފިޓް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފިޓް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްޕީއޭއިން ރޭ ދަންވަރު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޓޮނިކް ކްލޮނިކް ސީޝަރއެއްގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެނެވުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށާއި އެފަރާތް ކޮވިޑް-19 އަށްވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ނިޔާވި ފަރާތަކީ 33 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަރާތް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެވުނީ ސެނަހިޔައިންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި ޑރ.ފައިޝަން ވިދާޅުވީ މަރުހޫމުގެ ސީޓީ ސްކޭނުން އެފަރާތުގެ ސިކުނޑިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަރާތަށް ފިޓް ޖެހުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވުމުގެ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ މަރުގެ ސަބަބުކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ފައިޝަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ސީޓީ ސްކޭނަށް ބަލާއިރު، މަރުހޫމާއަށް މިހެން ދިމާވިކަމަށް ބެލެވެނީ، އޭނާގެ ކުރިންވެސް ހުރި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބައްޔެެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"މިސާލަކަށް ސިކުނޑީގައި ލޭހޮޅިއެއް އުފެދުމުގައި ހުރި އައިބަކަށް ވެދާނެ އެހެން ނޫނިއްޔާ ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކެންސަރެއްގައި އެހެން ނޫނިއްޔާ ޓިއުމަރެއްގެ އަލާމަތެއް ސިކުނޑީގައި ހުރީ ކަމަށް"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަރުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް ދެއްވަމުން ޑރ. މޫސާ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެފަރާތްތައް ދެފަހަރު ކާޑިއަކް އެރެސްޓްއަކަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެފަރާތް ނިޔާވީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެގެންކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު