ADS BY VOICE

ހައުސިންގ ލޯނުތައްް އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުން ލިބޭ ލުއި ކުއްޔަށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ލުއި ކުއްޔަށް ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލީސިންގ ކުންފުނިތަކުން ގެދޮރު ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމެވެ.

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ ލޯނުތައް އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކުރުމަކީ ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ އެއްބައިކަމަށާއި، މިއީ ހައުސިންގ ލޯންތައް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކޭޝް ފްލޯ ލުޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދައިން ލިބޭ ކޭޝް ފްލޯ ލުއި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ނޫހުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ފައިނޭންސް ލީސިންގ އިން ލޯނު ނަގައިގެން ގެދޮރު ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ދެވެން އޮތް ލުއިތައް މިހާރުވެސް ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. 

އަދި ޕްރައިވެޓް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނިތަކުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ބަލާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު