ADS BY VOICE

އެސްޓީއޯއަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 114 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

- 2 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް 114 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެސްޓީއޯއިން ނެރެފައިވާ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. 

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅައި ބަލާއިރު 141 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ ހަ ޕަސެންޓުގެ އިތުރު ވުމެކެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯގެ މާލީ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުނީގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 211 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ހަރަދު ކޮށްފައިވާ 248 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ 14 ޕަސެންޓުގެ ދަށް އަދަދެކެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރ ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 159 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް ހުރީ 98 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މި ކުއަރޓަރ ގައި ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާއަކީ 138 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވީ ރަނގަޅު ރޭވުންތެރިކަމާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. 

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ކުއާޓަރުގެ ފަހުކޮޅު ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށް ކުރިން ލަފާ ނުކުރެވުނު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، އާންމުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ތެލާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު