ADS BY VOICE

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ އައު އުޞޫލު އުވައިލުމަށް ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޔޫނިއަނުން ގޮވާލައިފި

- 2 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޙާއްސަ އިނާޔަތެއް ދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މިވަގުތުގައި، އާންމު އުސޫލުން ލިބެމުންއައި އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިސާބުކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެނެސް، އެފައިސް ނުލިބޭނެގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވުނު އުސޫލު އުވާލައި، މިހާތަނަށްވެސް އަމަލު ކުރަމުން އައިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި، މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ

ADS BY GOPRIME

މިމަހުގެ މުސާރަ ދިނުމާއިގާތްކޮށްފައި މިމަހުގެ 16 ވަނަދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އެގްޒަކަޓިވް ބިއުރޯއިން ބަނީ ކުއްލި މެމޯއެއް ނެރެ، އާންމު އުސޫލުން ލިބެމުންއައި އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިސާބު ކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

"ވޮއިސް" އާއި ވާހަކަ ދެއްކި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިހާތަނަށްވެސް ރޯދަ މަހު ރަސްމީ ޑިއުޓީގަޑިގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރު އޮފީހާއި އެއްގޮތަށް 4 ގަޑި އިރުމަކާއި، އޭގެ ފަހުން އަދާކުރާ 2 ގަޑި އިރަކީ އިތުރުގަނޑިކަމަށް ބަލައި ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 6 ގަޑި އިރުގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭގޮތަށް އޮތުމެވެ.

މިގެނައި ބަދަލާއެކު 6 ގަޑި އިރަކީ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ގަޑިކަމަށް މިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިނިސްޓްރީން މުވަޒަފުންގެ މުސާރައަށް މިފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކއް ގެންނަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެމަހެއްގެ ބޮޑު ބައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، މުސާރަ ދިނުމަށް ގާތްވުމުންކަން އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ ޔޫނިއަނުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް 19 ވައިރަސްގެ އަސަރުން އެ ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންނާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުން ތަކުން އެމީހުން ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެޔޫނިއަނުން ތަކުރާރުކޮށް ގޮވައިލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފާއިތުވި ދިގު މާޒީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، އަދި ކުރަމުން ދަނީ ވެސް، އެމީހުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތް ނުވަތަ ހިމާޔަތަށްވުރެ ބޮޑަށް، ޤައުމަށާއި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށް ދިނުމުގެ ރޫހުގައިކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އިރު ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ 19 ގިންތިއެންގެ މަސައްކަތްތެރިން ތިބީ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއްނެތި، އަސާސީ މުސާރައަށް އެންމެ 5610 ރުފިޔާ ލިބޭ އުސޫލަކުންކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެ ޔޫނިއަނުން ބުނެފައި ވަނީ މިހާލަތުގައިވެސް މަސައްކަތްތެރިންނާއި މަޝްވަރާނުކޮށް ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ މި އެމެޖެންސީގެ ހާލަތުގައި ވެސް، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންވާ އަސާސީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް، ސީދާ ގޮތުން އަދި ނުސީދާގޮތުން، ނޭދެވޭ އަސަރުތަށް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

” ފާއިތުވި އަހަރުތަގުއި އަދި އާންމު ޙާލަތުގައިވެސް ސިވިލްސާވިސްގެ ސިއްޙީމަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަނޑައެޅޭ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވެމުންއައި ކަމާއި، ސިއްޙީ މަސައްކަތް ތެރިންގެ އާމްދަނީ ބިނާވަނީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވީހިދު، މިފަދަ ސިއްޙީ ކާރިސާއެއްގައި، ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން، ޢާއިލާއާއި ދުރުގައި ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީން ބައެއް އުނިވެގެން ދާގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލެވުނު އުސޫލު، މި ޔޫނިޔަން އިން ބަލައިނުގަންނަ ވާހަކަ ދަންވަމެވެ. ” އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އާންމު އުސޫލުން ލިބެމުންއައި އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިސާބު ކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެނައުން

އެބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޙާއްސަ އިނާޔަތެއް ދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މިވަގުތުގައި، އާންމު އުސޫލުން ލިބެމުންއައި އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިސާބު ކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެނެސް، އެފައިސާ ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވުނު އުސޫލު އުވާލައި، މިހާތަނަށްވެސް އަމަލު ކުރަމުން އައި، ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް އެ ޔޫނިޔަންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވައިލާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ގަޑީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި އެމްއެޗްޕީޔޫއިން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުނު އިރު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ލައްވާ ރޯދަމަހު ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރުވާފައި، މުސާރަ ދޭންވީމައި އިތުރުގަޑިދޭން ބަހަނާދެއްކުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތެރީން ދަނީ މީސްމީޑިއާގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު