ADS BY PIZZA KITCHEN

މަޖިލިސް މެންބަރު އަރިހުން އެދުނީ ކާއެއްޗަކަށް. ވިދާޅުވީ ދޭނެއެއްޗެއްނެތްކަމަށް!

- 6 months ago 18 - އިނާޒް މޫސާ

މިއީ މިމަހުގެ 21 ވަނަދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ތޯތޯއެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެނި ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނުކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މަޖިލިސް ކުރާގެ ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރެއް މަޖިލިސް ޕާކިންގ ގޭޓް ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓައި، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު މެންބަރު ގާތުން ކާނެ އެއްޗެއް ލިބިދާނެތޯ އެއްސެވިއެވެ. އެމެންބަރު ނެތްކަމަށް ބުނެ އަތްހޫރާލުމަށްފަހު ވަނީ އެތެރެއަށެވެ. އަޅުގަނޑާއި، މަންޒަރު ދުށް ދެމީހަކާއެކު އޭނާ ގާތަށް ގޮސް ވީގޮތް އެހުމުން ކިޔައިދިނެވެ. ވާޒީފާނެތި، އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެގޮތް ނެތިފައިހުރި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މި މީހާ ބޭނުންވީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ފިލުވާލަން ކާއެއްޗެއްކަމަށާއި، މެންބަރު ނޫނެކޭ އެ ވިދާޅުވީ އެކަމަށް އެދުމުން ކަމަށް ބުންޏެވެ. މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވި އާދައިގެ ދެ ރައްޔިތުން ވެގެން އޭނާ ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެދިނެވެ.

މެންބަރު މުއިއްޒު ކެންޕެއިން ސައިގައި 

މިއީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިސާދީ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ދިވެހި އަދި ބިދޭސީންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުންގޮތުގައި އަމިއްލައަށް މުސާރަ ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ތިއްބަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ހާލުވެސްމެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޖިލިސްގެ މުސާރަ 35-20 ޕަސަންޓުގެ އަދަދަކަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޖުމްލަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 82،500 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އަސާސީ މުސާރައިން އިން 30 ޕަސެންޓް އުނިކުރުމުން ދެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ، 69،750 ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

ނަމަވެސް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތަކަށް އެހީވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. މިއީ ބަލަން ހުންނަން އުދަގޫވި މަންޒަރެކެވެ. އަޑު އަހަންވެސް ފަސޭހަވި ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

މެންބަރުގެ ޖީބުން ހަރަދުކުރުން އެއީހައްލެއްނޫނެވެ.ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަކީ މެންބަރުންގެ ޒިނަމާއެކެވެ. ދެވަނަ ބާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.

މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ކެމޭރާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލައްވާތޮތް މުޅީންވެސް ތަފާތެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރުން ވަނީ ނިކުންނަންޖެހިފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށް ބުނާއިރު، މިފަދަ އެތައް ބަޔަކު މިއަދު މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަމުން ދެއެވެ. އެދެނޭ ފައިސާއަކަށް ނޫނެވެ. ކާނޭއެއްޗަކަށެވެ. ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނެވެ. އިންސާނުންނެވެ.

މިވާހަކަ ދައްކާލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އެއްސަބަބުވެއެވެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބުތަކާއި ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ގާތަށްގޮސް ހާލުބަލައި، ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ހަރުމުދާވެސް ދެއެވެ. އަބަދުމެ ހަރުގެ ތަކުން ހިލޭ ކެއުންވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ. މެންބަރުން އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ވެލްފެއާ ފަންޑެއްގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން މެންބަރު ކަމަށް ހޮވުމުން މިކަމުން ރެކެވޭނެތޮތެއް އޮންނާނެކަމަކަށްވެސް ނުބެލެވެއެވެ.

މިއަދު މިހާލަތަށް އިޔާއަތްކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލަކީ "އިންސާނިއްޔަތު" އިސްކުރަން ޖެހޭ މިހާލަތުގައި އިންސާނިއްޔަތު ކޮބައިތޯއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮގޮތް ހޯދައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މެންބަރެއްގެ ހާލަކީމިއީއެވެ. މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ބެލުމެއްނެތި މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތަ ކަމުގައި ވިދާޅުވިނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ގެ ހަޤީގީ މައްސަލަތައް މަޖިލިސް ގޭޓުން ބޭރުވުމުން ނުހަނު ސާފުކޮށް މެންބަރުންނަށް މިހިރީ ފެންނާށެވެ.  

30%

69%

0%

ADS BY COCA COLA
18 ކޮމެންޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްމެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަންވީ. ގައުމުގެ ހުރިހާ ލާރިއެއް މި ސިޔާސީ މީހުންނަގާ ހުސްކޮއްފަ ދެން ގައުމުގަ ބާކީ ނެއް އިތުރު އެއްޗެއް. އާމު އާދައިގެ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަންވީ. ބޮޑުންގެ އެއްނޫން.

ރ. މަޖްލިހުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރުދޭ މުސާރަ އަކީ އެމީހުން ފައިސާއަށް ވިކިދާނެތީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޮޑުމުސާރަ ލިބިލިބި ހުއްޓާވެސް ފައިސާއާއި ގޯތިގެދޮރަށް އަދި އެހެންވެސް ކަންކަމަށް ތިމާގެ ގޮނޑި އާއި ފިކުރު ވިއްކާ ލުމުން. އެވަރުގެ ބޮޑުމުސާރައެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމާމެދު މިވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެންމެންނަށްވެސް އެބަ އިނގޭ އެކަމަކު މިހެން މިދިމާވަނީ އިންސާނިޔަތު ކަމާއި އިހްލާސްތެރި ކަމައްވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުންވރސް ފައިސާ މުހިންމުވީމަ.މިދުނިޔޭގައި ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ ފައިސާއާއި މަގާމު ކަމުގައި ދެކޭތީ.އަމަލުތައް ބައްލަވާ ފަރާތެއް ވާކަން ހަނދުމަ ނުވާތީ..

ލޮލުން ކަރުނަ އައިސްފި ތިކަން ތިގޮތަކަށް ނުވީސް މަޖުލިސް އިންތިހާބު ބޯމަތި ވެފާ ވީ ނަމަ.

މީ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ މީހެއްނޫން

މަޖިލިސް ބޮލަށް ނާރާ. ކޮބާތަ ސޯލިހު

ވޮއިސް އިން ތި ފާހަގަކުރީ އެއްވެސް މީޑިއާއަކުން ފާހަގަ ނުކުރާކަމެއް. މަ ދަންނަ ވަރަށް ގިނަ ރަށްޓެހިން ހާލުގަ ޖެހިއްޖެ. ކާނެ ގޮތެއް ނެތް! ސަލާން ޖަހަންޖޭހޭ ހިސާބުގަ ތިބީ!

މުއިއްޒު މީ ކާކުތަ. މަސައްކަތެއް ނުކޮށް 80،000 ރ ގެއަށް. މުސާރަ ހަލާލުކޮށްބަލަ ކަލޭމެން މެންބަރުން.

ބައެއް ނޫސް ތަކަށް ހީވެފަ އޮންނަނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަކީ ވެލްފެއާ ފަންޑު ތަކެއް ހެން

އެހެންވީމަ އަދިވެސް ގަވއިދާހިލާފަށް މި ގައުމުގަ އުޅޭ ބަންގާޅިންނަށް ފަންޑު ހުޅުވާ

ހަބަރު