ADS BY VOICE

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދޫކޮށްލީ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ނުދެކުމަށް އެދެން: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގައި ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދޫކޮށްލީ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ނުދެކުމަށް އާންމުންގެ ކިބައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގާއި ގުޅިގެން މަޖިލިސް މެންބަރަކު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް އިރުޝާދެއް ނުވަތަ ލަފައެއް ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ ރިޔާސަތުން ތަރުހީބު ދޭނެކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލެވުނީ އެއީ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ފިރިކަލުންނަށް ވާތީކަމަށް ބައެއް ވާދަވެރި ޕާޓީތަކުން ބުނަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ނުދެކުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މީހުން ދޫކޮށްލީ އެ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ފުލުހުންނަށް ނުފެންނާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުލުހުން ރޭ އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުނީ، މިމަހުގެ 26ވަނަ ދުވަހު ފަތިހު ފަހެއް ޖަހާކަށްހާއިރު، ހުޅުމާލެ ލަކުޑި ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އެ އަންހެންމީހާއާއި އިތުރު ދެ ފިރިހެނަކު ތިއްބާ ފުލުހުން އެތަނަށް ގޮސް މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަނަށް ގޮސް މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމުން، 25 ޖޫންވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަހުމަތްތެެރިއެއްގެ ފަރާތުން ލިބުނު ދައުވަތަކަށް، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެމީހުންނާއި އެކު ސަފާރީއަކަށް ގޮސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ގައިގައި ނުރުހުމުގައި އަތްލާ ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް އެ އަންހެންމީހާ ބުނިކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެތީ، ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން މޫދަށް ފުންމާލުމުން ޑިންގީއެއްގައި ދެމީހުން އައިސް ޑިންގީއަށް ނަގައިގެން އޭނާ ޖެޓީއަށް ބޭލިކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ހުށައެޅުމުން އެއީ ދެމިގެންދިޔަ ކުށުގެ ވެއްޓަކަށް ވާތީ، އެ ދެ ފިރިހެނުން އެތަނުން ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާ 26ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގެންގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުނު ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު 39 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ދޫކޮށްލީ، އެވަގުތަށް ލިބެންހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ މި މައްސަލައިގައި އަންހެން މީހާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނާއި ޚިލާފަށް، އޭނާގެ ފަރާތުންކަމަށް ބުނެ މީޑިޔާގައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާއާއި ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުންނަށް ދިނީ ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީޑިޔާއަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީޑިޔާގައި އޭނާގެ ފޮޓޯ ހާމަކޮށް، ހަގީގަތާއި ޚިލާފް މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އޭނާގެ ފޮޓޯއާއި މައުލޫމާތު ނަގައިދޭން އެދިފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އަނިޔާވި ފަރާތަށް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޑިޕާރޓްމެންޓުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ނުފޫޒެއްނެތި ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ކަލޯ އެގޮތަށް ދެކިގެން ހުރޭ. ރައްޔިތުން ދެކެނީ ތިޔަ މަޖިލިސްއަކީ ގައުމުގެ ހަލާކުކަން. ކޮރަޕްޝަނާއި ބޭއިންސާފާއި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާ ނާގާބިލު ފެއިލްވެފައިވާ މަޖިލިސް އެއް ދީ. ވެރިކަމުގައި ހުރި އިރު ހެދިހެން ޕާޓީ މެންބަރުން ލައްވާ އިސްތިއުފާ ދީފައި އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ދޭ. ދެން 24 ގަޑިއިރު ހަމަވުމުން ޕާޓީ މަގުތަކަށް ނެރެ ބަޣާވާތޭ ގޮވާ ތަންތާ ހުޅުޖަހާ. ކަލޯގެ ފެންވަރަކީ ސައިޒަކީ މިއީ.

ހަބަރު