ADS BY PIZZA KITCHEN

މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް މި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ކޯލިޝަނުން މިފަދައިން ގޮވާލާފައިވަނީ މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ޤަވައިދެއް ހެދުމަށްފަހު ވަކި ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު ސޮއިކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާކަމަށާއި، މިއީ މިނިވަން މީޑިއާއަށް ހުރަސްއަޅާ މީޑިއާތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއްގެ ފެށުންކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އަދި ދާދި ފަހުން ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް، ސިޔާސީ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެމީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުންފަދަ ކަންކަން ހިންގުމަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްބުނެ ވަރަށްބޮޑަށް އަޑުގަދަކުރި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަދި ޑިމޮކްރެސީގެ ނިޒާމާ މުޅިން ބީރައްޓެހި ޢަމަލެއްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިދިކޮޅުން ބުނީ މީޑިޔާއަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ 4 ވަނަ ބާރުކަމަށާއި މިނިވަން މީޑިއާގެ މުހިންމުކަމަށް ވަކާލާތުކުރަމުންއައި ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމަށް އައިސް ނޫސްވެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށް މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމަށް ރޭވިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކޯލިޝަނުން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުސްތަޤްބަލަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"މިނިވަންކަމާއެކު ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި ޚަބަރާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ސަރުކާރުން މީޑިއާތަކަށް ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ މީޑިއާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ މިނިވަން ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް ވީހިނދު، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބާރުފޯރުވުމަކީ މިއަދު ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މީޑިއާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމުގެ ހެތްކެކެވެ. އެހެންކަމުން މީޑިއާތަކަށް ބިރުދައްކާ، މީޑިއާތަކުގެ އަނގަ ބަންދު ކުރުމަށް ސަރުކާރާ، މަޖލީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށާއި، ވަކި ވަކި މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރަމުންދާ ފުރައްސާރަ ހުއްޓާލުމަށް މިކޯލިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ"، ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްއިން މިފަދައިން ބުނެފައިވާއިރު، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މީޑިޔާތައް ވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު