ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީން އެއްބަހެއްނުވި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމަށް ޚާއްސަ ސުޕަރ ކޮމެޓީއެއް ހެދުމަށް މަޖީލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައެޅުއްވި ޚިޔާލަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ މެންބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.މި ކޮމެޓީއާއި މެދު މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU